پول

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب  7/3/1339 - ‌فصل اول : ‌شورای پول و اعتبار

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339 - ‌فصل اول : ‌شورای پول و اعتبار

شورایی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل می‌گردد که موضوع وظایف و اختیارات و ...

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7-3-1339  ‌‌فصل چهارم : بانکداری

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7-3-1339 ‌‌فصل چهارم : بانکداری

بانک مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده بر اساس ...

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7-3-1339 ‌فصل سوم ‌: بانک مرکزی

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7-3-1339 ‌فصل سوم ‌: بانک مرکزی

به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران ...

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7-3-1339  ‌فصل دوم ‌: پول

‌قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7-3-1339 ‌فصل دوم ‌: پول

قیمت یک گرم طلای خالص 85.2396156 ریال (‌هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و ...

جلسه فردای شورای پول و اعتبار لغو شد

جلسه فردای شورای پول و اعتبار لغو شد

درحالی که رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار در هفته ...

شورای پول و اعتبار را از سلطه دولتی‌ ها نجات دهید

شورای پول و اعتبار را از سلطه دولتی‌ ها نجات دهید

آیا رییس جمهور ، حسن روحانی این توصیه مجید قاسمی ، محمد حسین عادلی، طهماسب ...