معاملاتی

رشد ۸۴۹۶ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۸۴۹۶ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۸۴۹۶ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد به یک میلیون ...

افت شاخص کل بورس در اولین روز زمستان

افت شاخص کل بورس در اولین روز زمستان

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۷۰۸ واحدی معادل ۰.۱۹ درصد به یک میلیون ...

افت شاخص کل بورس در اولین روز زمستان

افت شاخص کل بورس در اولین روز زمستان

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۷۰۸ واحدی به یک میلیون و ۴۳۶ هزار ...

شاخص کل بورس در آخرین روز پاییز قرمز شد

شاخص کل بورس در آخرین روز پاییز قرمز شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۸۷۰ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد به یک میلیون ...

شاخص کل بورس در آخرین روز پاییز قرمز شد

شاخص کل بورس در آخرین روز پاییز قرمز شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۸۷۰ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد به یک میلیون ...

تداوم روند نزولی شاخص کل بورس در آخرین روز هفته

تداوم روند نزولی شاخص کل بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۴۸۷۰ واحدی معادل ۱.۰۴ درصد به یک میلیون ...

ریزش ۵۵۷۸۲ واحدی شاخص کل بورس تهران

ریزش ۵۵۷۸۲ واحدی شاخص کل بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۵۷۸۲ واحدی معادل ۳.۷۶ درصد به یک میلیون و ...

شاخص‌های منتخب بورس یکدست قرمز شدند

شاخص‌های منتخب بورس یکدست قرمز شدند

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۱۶۳۲ واحدی معادل ۲.۰۹ درصد به یک میلیون ...

فراز و فرود شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار

فراز و فرود شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۶۸۲ واحدی معادل ۰.۱۸ درصد به یک میلیون ...

تغییرات مثبت شاخص کل بورس در کانال ۱.۴ میلیون واحدی

تغییرات مثبت شاخص کل بورس در کانال ۱.۴ میلیون واحدی

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۷۷۳۰ واحدی معادل ۰.۵۳ ...