مطالبات و بدهی های وزارت اقتصاد - tag‌

تهاتر بدهی دولت با بخش خصوصی - صدور 4500 میلیارد تومان اوراق خزانه

تهاتر بدهی دولت با بخش خصوصی - صدور 4500 میلیارد تومان اوراق خزانه

مدیرکل دفتر مطالبات و بدهی های وزارت اقتصاد گفت: در بخش اوراق تسویه خزانه تاکنون قریب به ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صادر شده و در اجرای بند پ نیز نزدیک به...