مشاغل

نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی

نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی

صندوق مکانیزه فروش یکی از مهمترین الزامات برای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات برارزش ...

نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی

نقش صندوق مکانیزه فروش در شفافیت اقتصادی

صندوق مکانیزه فروش یکی از مهمترین الزامات برای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات برارزش ...

برخی صاحبان مشاغل نیاز به اظهارنامه مالیاتی ندارند

برخی صاحبان مشاغل نیاز به اظهارنامه مالیاتی ندارند

معاون سازمان مالیاتی عنوان کرد: برخی صاحبان مشاغل گروه سوم که درآمد یکسال آنها کم ...

امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، امروز شنبه ...

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

​فتح الله حقیقی در دیدار مردمی معاون اول رئیس جمهور با مردم دوتپه سفلا از ...

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

​فتح الله حقیقی در دیدار مردمی معاون اول رئیس جمهور با مردم دوتپه سفلا از ...

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

​فتح الله حقیقی در دیدار مردمی معاون اول رئیس جمهور با مردم دوتپه سفلا از ...

اول تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

اول تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل ...

اول تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

اول تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل ...

اول تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

اول تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل ...