مدیرعامل-جدید-بانک-اقتصاد-نوین

مدیرعامل جدید بانک اقتصاد نوین منصوب شد.

مدیرعامل جدید بانک اقتصاد نوین منصوب شد.

علی اصغر سفری بر اساس تصمیم هیات مدیره و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ...