سیاست

طراحی نظام هوشمند مالیاتی/ دو گام اساسی مدرن سازی

طراحی نظام هوشمند مالیاتی/ دو گام اساسی مدرن سازی

رییس کل سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی به عنوان پاشنه آشیل نظام مالیاتی، نظام برنامه‌ریزی ...

طراحی نظام هوشمند مالیاتی/ دو گام اساسی مدرن سازی

طراحی نظام هوشمند مالیاتی/ دو گام اساسی مدرن سازی

رییس کل سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی به عنوان پاشنه آشیل نظام مالیاتی، نظام برنامه‌ریزی ...

آینده استفاده ابزاری از دلار علیه ایران

آینده استفاده ابزاری از دلار علیه ایران

اقتصاد آمریکا به عنــوان بزرگ ترین اقتصاد جهان در حوزه تولید ناخالص با مشــکلات زیادی ...

فرهنگ «عدم تکدر رئیس»

فرهنگ «عدم تکدر رئیس»

دکتر داوود سوری/ اقتصاددان دکتر رقیه سلطانی دکتر رقیه سلطانی