سفیر-زیست-محیطی

مجری تلویزیون سفیر زیست محیطی بیمه دی شد

مجری تلویزیون سفیر زیست محیطی بیمه دی شد

آزاده آل ایوب (خاله نرگس)، مجری برنامه‌های کودک، سفیر زیست‌محیطی بیمه دی شد.