رفع

چک چگونه رفع سوءاثر می‌شود؟

چک چگونه رفع سوءاثر می‌شود؟

بینا: در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از ...

تبلیغات رفع سوءاثر چک غیرقانونی است

تبلیغات رفع سوءاثر چک غیرقانونی است

بینا: تبلیغات غیرقانونی رفع سوءاثر چک در برخی رسانه ها مورد تایید بانک مرکزی نیست.

18 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

18 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد

در چهار ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر 387 هزار میلیارد تومان سند بانکی ...