خارجی

ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت

ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت

بانک مرکزی روسیه گزارش داد که در هفته قبل، میزان ذخایر طلا و ارز خارجی ...

ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت

ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت

بانک مرکزی روسیه گزارش داد که در هفته قبل، میزان ذخایر طلا و ارز خارجی ...

تجار علیه تحریم

تجار علیه تحریم