تلفات

آتش سوزی یک واحد تولیدی نزدیکی پل کالج

آتش سوزی یک واحد تولیدی نزدیکی پل کالج

طبقه سوم یک واحد تولیدی در خیابان انقلاب نزدیکی پل کالج در آتش سوخت.

آتش سوزی یک واحد تولیدی نزدیکی پل کالج

آتش سوزی یک واحد تولیدی نزدیکی پل کالج

طبقه سوم یک واحد تولیدی در خیابان انقلاب نزدیکی پل کالج در آتش سوخت.

مرگ بیش از 21 هزار نفر در تصادفات شهریورهای 10 سال گذشته

مرگ بیش از 21 هزار نفر در تصادفات شهریورهای 10 سال گذشته

تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی براساس آمارهای موجود در شهریورماه بیش از ماه های ...