ترخیص-خودروهای-موجود-در-گمرک

جزئیات و نحوه ترخیص ۱۳هزار خودروی دپو شده در گمرک

جزئیات و نحوه ترخیص ۱۳هزار خودروی دپو شده در گمرک

رییس کل گمرک با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای ترخیص ۱۳ هزار خودروی مانده ...