تخفیف-بیمه

انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست

انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت به بیش از یک وسیله نقلیه مجاز نیست

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه حافظ در خصوص ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث، ...

اجرای طرح‌های ویژه نوروز بیمه‌کوثر

اجرای طرح‌های ویژه نوروز بیمه‌کوثر

طرح‌های ویژه نوروزی شرکت بیمه‌کوثر در راستای ارائه خدمات ویژه، ایجاد آرامش در میان آحاد ...