بیمه-دی

دریافت مطالبات بازنشستگان از بیمه دی

دریافت مطالبات بازنشستگان از بیمه دی

بینا:بازنشستگانی که قبلاً با بیمه دی قرار داد داشتند و بابت هزینه‌های درمانی از این ...

دلیل لغو خدمات بیمه دی به بازنشستگان

دلیل لغو خدمات بیمه دی به بازنشستگان

مدیرعامل بیمه دی علت قطع شدن خدمات این شرکت به بازنشستگان در هفته گذشته را ...