بانک-تجارت

سامانه تایید اصالت ضمانت‌نامه‌بانک تجارت

سامانه تایید اصالت ضمانت‌نامه‌بانک تجارت

بینا: بانک تجارت در راستای کاهش ریسک عملیاتی ذی‌نفعان و افزایش ضریب امنیت ضمانت‌نامه‌های صادره، ...

معرفی رییس روابط عمومی بانک تجارت

معرفی رییس روابط عمومی بانک تجارت

بینا:مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و رئیس جدید اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک ...