بازار-باز

بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری

بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری

دکتر سجاد برخورداری عضو ...

ملموس شدن نتایج طرح عملیات بازار باز در میان و بلند مدت

ملموس شدن نتایج طرح عملیات بازار باز در میان و بلند مدت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن طرح مورد اجرای بانک مرکزی در خصوص ...

ملموس شدن نتایج طرح عملیات بازار باز در میان و بلند مدت

ملموس شدن نتایج طرح عملیات بازار باز در میان و بلند مدت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن طرح مورد اجرای بانک مرکزی در خصوص ...

ملموس شدن نتایج طرح عملیات بازار باز در میان و بلند مدت

ملموس شدن نتایج طرح عملیات بازار باز در میان و بلند مدت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن طرح مورد اجرای بانک مرکزی در خصوص ...

فرصت ویژه عملیات بازار باز برای بازار سرمایه

فرصت ویژه عملیات بازار باز برای بازار سرمایه

اجرایی شدن عملیات بازار باز که از سوی بانک مرکزی با تعیین اعضای کمیته اجرایی ...

کمیته اجرایی عملیات بازار باز تشکیل شد

کمیته اجرایی عملیات بازار باز تشکیل شد

رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در ...

تغییر سکان کنترل تورم

تغییر سکان کنترل تورم