امین

میزان ریسک پذیری شرکت های بیمه ؟

میزان ریسک پذیری شرکت های بیمه ؟

بینا:رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ریسک پذیری شرکت های بیمه باید متناسب با ...

دخالتی در انتخاب مدیران بیمه‌ای ندارم

دخالتی در انتخاب مدیران بیمه‌ای ندارم

بینا:رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تأکید بر عزم این شرکت برای بازنگری در قانون بیمه ...

صنعت بیمه به دست مردم اداره شود

صنعت بیمه به دست مردم اداره شود

رئیس کل بیمه مرکزی:موضوع توانگری مالی و فنی شرکت های بیمه به صورت روزآمد از ...

 احکام جدید در بیمه مرکزی

احکام جدید در بیمه مرکزی

حبیب میرزایی به سمت "عضو هیات عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا" و محمور ...