اصلاح

تاکید روحانی بر اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهی‌ دولت

تاکید روحانی بر اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهی‌ دولت

بینا: معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه پس از دستور روحانی، موضوع اصلاح نظام ...

ایران بانک خصوصی واقعی ندارد

ایران بانک خصوصی واقعی ندارد

بینا: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اصلاح نظام ساختاری اقتصاد ایران را مقدمه بازنگری در ...