اصلاح

ترفند بازندگان تحول بودجه‌ای

ترفند بازندگان تحول بودجه‌ای

محمدرضا پورابراهیمی / عضو کمیسیون اقتصادی ...

پارادوکس کاهش هزینه‌ها

پارادوکس کاهش هزینه‌ها

سیده فاطمه حسینی /عضو کمیسیون اقتصادی ...

پایدار‌ سازی درآمدها

پایدار‌ سازی درآمدها

محمدرضا پورابراهیمی / عضو کمیسیون اقتصادی ...

پارادوکس کاهش هزینه‌ها

پارادوکس کاهش هزینه‌ها

سیده فاطمه حسینی /عضو کمیسیون اقتصادی ...

تصویب بررسی دو فوریب لایحه اصلاح پرداخت خسارت بدنی

تصویب بررسی دو فوریب لایحه اصلاح پرداخت خسارت بدنی

نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح بندی از مواد بودجه سال ۹۸ درباره نحوه پرداخت خسارت ...