استخدام

توسعه گردشگری کمکی به‌توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور نمی‌کند

توسعه گردشگری کمکی به‌توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور نمی‌کند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ایجاد وزارتخانه گردشگری انتقاد کرد و گفت: توسعه گردشگری ...

مواجهه اندیشه ورزانه تمدن اروپایی

مواجهه اندیشه ورزانه تمدن اروپایی

دکتر رقیه سلطانی دکتر رقیه سلطانی دکتر رقیه سلطانی دکتر رقیه سلطانی علیرضا توکلی ...