آموزشی

«آموزش» عنصر جدایی ناپذیر فعالیت‌های بانک ملی ایران است

«آموزش» عنصر جدایی ناپذیر فعالیت‌های بانک ملی ایران است

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: آینده و سرنوشت همه ما به آموزش گره خورده است.

تجربه جهان در اکوتوریسم

تجربه جهان در اکوتوریسم

مهتا بذرافکن /پژوهشگر اجتماعی مهتا بذرافکن /پژوهشگر اجتماعی