ارزش پرتفوی سهام عدالت از ۱۴ میلیون تومان عبور کرد