چگونه از بیمه پارسیان خسارت شخص ثالث و بدنه بگیریم ؟

راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بدنه از شرکت بیمه پارسیان

 • یکشنبه 7 مهر 1392 ساعت 12:41

اخبار => اخبار بیمه‌

بیمه شخص ثالث و بدنه

راهنمای دریافت خسارت شخص ثالث مالی بیمه پارسیان

برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل ، باید حداکثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.

خسارت ثالث مالی بدون کروکی


 1. مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت ( شعب پرداخت خسارت )

یادآوری: خسارت تا سقف ثالث قانونی در صورتیکه شرایط ذیل محقق باشد بدون کروکی قابل پرداخت خواهد بود. شرایط عبارتند از:

 • طرفین دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند و فاصله زمانی بین انقضاء بیمه‌نامه قبلی و فعلی وجود نداشته باشد.
 • رانندگان طرف حادثه دارای گواهینامه مجاز و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند.
 • طرفین حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با یکدیگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصیر خود معترف باشد و تصادف مذکور مورد تأیید کارشناس شرکت بیمه باشد.
 1. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:

 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهینامه طرفین حادثه به همراه کارت ملی طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 1. تکمیل فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو"
 2.  امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت"‌
 3.  کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
 4.  امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم  « اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو » 

خسارت ثالث مالی با کروکی سازشی

  1. مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت)

  یادآوری: کروکی سازشی در مواقعی که شروط ذیل همگی مهیا باشد تنظیم می‌گردد:

  • خسارت وارده به زیاندیده در حد تعهدات بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه باشد.
  • تصادف منجر به جرح یا فوت اشخاص نگردد.
  • طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند.
  1. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:
  • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
  • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
  • گواهینامه طرفین حادثه
  • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
  • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی
  1. تکمیل فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو » 
  2.  امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت «
  3. - کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
  4.  امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم  « اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو »

  خسارت ثالث مالی با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی

   1. درخواست ترسیم کروکی توسط افسر کاردان فنی و مراجعه به مراجع قضایی
   2. مراجعه زیاندیده به نزدیکترین شعبه بیمه پارسیان در محدوده جغرافیایی تصادف. (شعب پرداخت خسارت)

   یادآوری: در این نوع پرونده‌ها امکان تنظیم کروکی سازش وجود نداشته، و افسر کاردان فنی نظریه خود را به منظور سیر مراحل قضایی اعلام می‌دارد.


   1. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:

   • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
   • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
   • گواهینامه طرفین حادثه
   • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
   • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی
   • گزارشات پاسگاه یا کلانتری منطقه
   • برگه‌های بازجویی طرفین حادثه و علی‌الخصوص قبول تقصیر از جانب راننده مورد بیمه
   1. تکمیل فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو"
   2. امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت"
   3. کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

   امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو"


   راهنمای دریافت خسارت شخص ثالث جانی 


   برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل،  باید حداکثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.


    خسارت ثالث جانی


   1-     درخواست ترسیم کروکی غیر سازش توسط افسر کاردان فنی و اعلام شکایت زیاندیده در کلانتری و مراجع قضایی

   2-     مراجعه به نزدیکترین شعبه پرداخت خسارت بیمه پارسیان در محدوده جغرافیایی محل تصادف.(شعب پرداخت خسارت)

   3-     دریافت فرم اعلام خسارت جانی مسؤولیت مدنی از واحد پذیرش شرکت بیمه و تکمیل فرم مذکور

   4-     تحویل مدارک مورد نیاز برای تشکیل و بررسی پرونده به واحد پذیرش


   مدارک مورد نیاز عبارت از موارد ذیل می‌باشد:


   • تکمیل فرم اعلام خسارت جانی
   • اصل گواهینامه و کارت ملی مقصر حادثه
   • اصل کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو
   • بیمه نامه معتبر در زمان حادثه خودروی مقصر حادثه به همراه برش کوپن بیمه نامه
   • تصویر برابر اصل کروکی ترسیم شده توسط افسر کاردان فنی

   یادآوری: در خصوص خودروهای عمومی، مراجعه کننده باید کارنامه تاکسیرانی، دفترچه کار و یا کارت سلامت معتبر در زمان حادثه را به همراه داشته باشد.

   5-     دریافت فرم "درخواست مدارک از مراجع ذیصلاح قضائی"و نیز فرمت نامه "درخواست مدارک از مراکز درمانی" از واحد پذیرش و تکمیل فرم­های مربوطه و تحویل مدارک بالینی کلیه مراکز درمانی که به آن­ها مراجعه شده است به واحد پذیرش ( اعم از اینکه مراجعه بصورت سرپایی بوده است و یا بستری صورت گرفته است).

   6-      مراجعه به پزشکی قانونی و پس از اعلام ختم درمان توسط پزشکی قانونی انجام مراحل صدور حکم در دادگستری مربوطه( معرفی نامه جهت مراجعه به پزشکی قانونی توسط کلانتری صادر خواهد شد).

   7-         پس از تحویل مدارک درخواستی از دادگستری به شرکت بیمه و بررسی پرونده خسارتی توسط کارشناس پرونده‌های ثالث جانی و تکمیل نواقص پرونده مبلغ قابل پراخت به زیاندیده اعلام خواهد شد.

      آخرین به روز رسانی 91/12/28

    

   راهنمای دریافت خسارت بیمه اتومبیل بدنه

   برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل،  باید حداکثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.


   •   پذیرش خسارت بدنه

   1. مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان ( شعب پرداخت خسارت ).
   2.  تکمیل فرم  ، پذیرش اعلام خسارت بیمه‌نامه بدنه
   3. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:
   • بیمه‌نامه بدنه
   • گواهینامه و کارت ملی راندده مسبب حادثه
   • کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت
   • بیمه‌نامه ثالث وسیله نقلیه
   • تکمیل فرم اعلام خسارت

   یادآوری: چنانچه مدارک گواهینامه، کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت و بیمه‌نامه ثالث وسیله نقلیه در زمان تشکیل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشکیل و بیمه‌گذار ملزم است حداکثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نماید.

   1. امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت"
   2. کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
   3. امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم  - محاسبه و تسویه خسارت بیمه‌نامه بدنه خودرو

    

   سامانه استعلام نرخ بیمه نامه بدنه اتومبیل


   ارسال نظر

   ارسال


   کانال تلگرام