چگونه از بیمه پارسیان خسارت شخص ثالث و بدنه بگیریم ؟

راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بدنه از شرکت بیمه پارسیان

 • یکشنبه 7 مهر 1392 ساعت 12:41

اخبار => اخبار بیمه‌

راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بدنه از شرکت بیمه پارسیان

راهنمای دریافت خسارت شخص ثالث مالی بیمه پارسیان

برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل ، باید حداکثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.

خسارت ثالث مالی بدون کروکی


 1. مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت ( شعب پرداخت خسارت )

یادآوری: خسارت تا سقف ثالث قانونی در صورتیکه شرایط ذیل محقق باشد بدون کروکی قابل پرداخت خواهد بود. شرایط عبارتند از:

 • طرفین دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند و فاصله زمانی بین انقضاء بیمه‌نامه قبلی و فعلی وجود نداشته باشد.
 • رانندگان طرف حادثه دارای گواهینامه مجاز و متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند.
 • طرفین حادثه درخصوص علت وقوع حادثه با یکدیگر اختلاف نظر نداشته و راننده مقصر به تقصیر خود معترف باشد و تصادف مذکور مورد تأیید کارشناس شرکت بیمه باشد.
 1. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:

 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
 • گواهینامه طرفین حادثه به همراه کارت ملی طرفین حادثه
 • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
 1. تکمیل فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو"
 2.  امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت"‌
 3.  کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
 4.  امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم  « اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو » 

خسارت ثالث مالی با کروکی سازشی

  1. مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت)

  یادآوری: کروکی سازشی در مواقعی که شروط ذیل همگی مهیا باشد تنظیم می‌گردد:

  • خسارت وارده به زیاندیده در حد تعهدات بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه باشد.
  • تصادف منجر به جرح یا فوت اشخاص نگردد.
  • طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند.
  1. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:
  • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
  • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
  • گواهینامه طرفین حادثه
  • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
  • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی
  1. تکمیل فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو » 
  2.  امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت «
  3. - کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
  4.  امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم  « اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو »

  خسارت ثالث مالی با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی

   1. درخواست ترسیم کروکی توسط افسر کاردان فنی و مراجعه به مراجع قضایی
   2. مراجعه زیاندیده به نزدیکترین شعبه بیمه پارسیان در محدوده جغرافیایی تصادف. (شعب پرداخت خسارت)

   یادآوری: در این نوع پرونده‌ها امکان تنظیم کروکی سازش وجود نداشته، و افسر کاردان فنی نظریه خود را به منظور سیر مراحل قضایی اعلام می‌دارد.


   1. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:

   • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
   • برش کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر
   • گواهینامه طرفین حادثه
   • کارت ماشین و یا سند خودرو طرفین حادثه
   • اصل کروکی مهمور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه راهنمایی رانندگی
   • گزارشات پاسگاه یا کلانتری منطقه
   • برگه‌های بازجویی طرفین حادثه و علی‌الخصوص قبول تقصیر از جانب راننده مورد بیمه
   1. تکمیل فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو"
   2. امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت"
   3. کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.

   امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم "اعلام و تسویه خسارت مالی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی خودرو"


   راهنمای دریافت خسارت شخص ثالث جانی 


   برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل،  باید حداکثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.


    خسارت ثالث جانی


   1-     درخواست ترسیم کروکی غیر سازش توسط افسر کاردان فنی و اعلام شکایت زیاندیده در کلانتری و مراجع قضایی

   2-     مراجعه به نزدیکترین شعبه پرداخت خسارت بیمه پارسیان در محدوده جغرافیایی محل تصادف.(شعب پرداخت خسارت)

   3-     دریافت فرم اعلام خسارت جانی مسؤولیت مدنی از واحد پذیرش شرکت بیمه و تکمیل فرم مذکور

   4-     تحویل مدارک مورد نیاز برای تشکیل و بررسی پرونده به واحد پذیرش


   مدارک مورد نیاز عبارت از موارد ذیل می‌باشد:


   • تکمیل فرم اعلام خسارت جانی
   • اصل گواهینامه و کارت ملی مقصر حادثه
   • اصل کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو
   • بیمه نامه معتبر در زمان حادثه خودروی مقصر حادثه به همراه برش کوپن بیمه نامه
   • تصویر برابر اصل کروکی ترسیم شده توسط افسر کاردان فنی

   یادآوری: در خصوص خودروهای عمومی، مراجعه کننده باید کارنامه تاکسیرانی، دفترچه کار و یا کارت سلامت معتبر در زمان حادثه را به همراه داشته باشد.

   5-     دریافت فرم "درخواست مدارک از مراجع ذیصلاح قضائی"و نیز فرمت نامه "درخواست مدارک از مراکز درمانی" از واحد پذیرش و تکمیل فرم­های مربوطه و تحویل مدارک بالینی کلیه مراکز درمانی که به آن­ها مراجعه شده است به واحد پذیرش ( اعم از اینکه مراجعه بصورت سرپایی بوده است و یا بستری صورت گرفته است).

   6-      مراجعه به پزشکی قانونی و پس از اعلام ختم درمان توسط پزشکی قانونی انجام مراحل صدور حکم در دادگستری مربوطه( معرفی نامه جهت مراجعه به پزشکی قانونی توسط کلانتری صادر خواهد شد).

   7-         پس از تحویل مدارک درخواستی از دادگستری به شرکت بیمه و بررسی پرونده خسارتی توسط کارشناس پرونده‌های ثالث جانی و تکمیل نواقص پرونده مبلغ قابل پراخت به زیاندیده اعلام خواهد شد.

      آخرین به روز رسانی 91/12/28

    

   راهنمای دریافت خسارت بیمه اتومبیل بدنه

   برای دریافت پرداخت خسارت اتومبیل،  باید حداکثر تا 5 روز به شعب بیمه پارسیان مراجعه شود.


   •   پذیرش خسارت بدنه

   1. مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت).
   2.  تکمیل فرم "پذیرش اعلام خسارت بیمه‌نامه بدنه"
   3. تحویل مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش:
   • بیمه‌نامه بدنه
   • گواهینامه و کارت ملی راندده مسبب حادثه
   • کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت
   • بیمه‌نامه ثالث وسیله نقلیه
   • تکمیل فرم اعلام خسارت

   یادآوری: چنانچه مدارک گواهینامه، کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت و بیمه‌نامه ثالث وسیله نقلیه در زمان تشکیل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشکیل و بیمه‌گذار ملزم است حداکثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نماید.

   1. امضاء فرم "مدارک لازم جهت تسویه خسارت"
   2. کارشناسی خودرو مورد حادثه توسط کارشناس شرکت بیمه و تأیید مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زیاندیده.
   3. امضاء برگ رسید تسویه خسارت (مفاصا حساب) در فرم "محاسبه و تسویه خسارت بیمه‌نامه بدنه خودرو"

    

   سامانه استعلام نرخ بیمه نامه بدنه اتومبیل


   ارسال نظر

   ارسال