تغییرات پیشنهادی دولت در خصوص بیمه شخص ثالث

تغییرات پیشنهادی دولت در خصوص بیمه شخص ثالث

بینا: رئیس جمهورلایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی که در جلسه 25/8/1393 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود را در تاریخ 1/10/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در گزارش پیش رو مهمترین تغییرات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است:
لایحه بیمه شخص ثالث
تغییرات لایحه پیشنهادی شخص ثالث نسبت به قانون مصوب سال 1387 به تفکیک تغییرات مهم و جزئی در جدول زیر گردآوری شده است:
تغییرات حائز اهمیت و مهم:
ماده4ـچنانچه در مدت بیمه نامه، حداقل ریالی دیه افزایش یابد، بیمه گذار مکلف است بلافاصله نسبت به اخذ الحاقیه افزایش مبلغ بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مربوط اقدام نماید.
تبصره 3- درج هر گونه شرط در بیمه نامه، که مزایای کمتر از حداقل های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.
ماده 6-درموارد زیر شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:
اضافه شدن بند 4: سرقت وسیله نقلیه.
تبصره- چنانچه توسط مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه مؤثر بوده است، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر به مسببین ذی¬ربط مراجعه نماید. وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در مقابل وقوع حوادث غیرمترقبه، طبیعی و غیر طبیعی از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تخت اختیارر بیمه مسئولیت نمایند.
ماده 8-ضوابط تعیین و نحوه تقسیط، تخفیف و تشدید حق بیمه بیمه های موضوع این قانون با رعایت عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک از قبیل ویژگی¬ها، سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده وسیله نقلیه، نوع، خصوصیات، وضعیت ایمنی و کاربری وسیله نقلیه، میزان استفاده از وسیله نقلیه، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
ماده 28-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوط اقدامات ذیل را به عمل می آورد:
2. سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر 5 سال
4. محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون به نرخ دیه زمان محکومیت شرکت
تبصره 2: در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیئت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیئت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
تبصره 3: جریمه موضوع بند(4) این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز خواهد شد. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است.
تبصره 4: نحوه وصول ، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند(4) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید
ماده 30 –حوادثی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون واقع شده اما بیمه نامه های آن قبل از این تاریخ صادرگردیده مشمول این قانون است.
تغییراتی که در مصوبات هیات وزیران بوده و وارد قانون شده اند
ماده1-تبصره 6: دارنده مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده(4) این قانون بیمه حوادث اخذ نماید. ضوابط مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده 4-تبصره 4-تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابر است با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه ( اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (1) این ماده.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد. مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنها تسهیم می گردد و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 16-تبصره 1- در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در خصوص خسارت های بدنی ، مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه نامه می باشد.
تغییرات جزئی
ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
اضافه شدن بند 4: اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی
ماده10ـ
اضافه شدن سرفصل کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه، به موارد مندرج که توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
تبصره 4- تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده شورای عالی بیمه است
ماده11-تبصره7ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد.
ماده13ـصندوق به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره می شود.
ماده 16-بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده بری الذمه هستند .
تبصره 2- در مواردی که رأی صادره در دادگاه بدوی صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، دادگاه بدوی موظف است دادنامه صادره را ظرف یک هفته جهت پرداخت خسارت به طرفین ابلاغ و نسخه ای از آن را جهت اطلاع و اقدام به بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت¬های بدنی (حسب مورد) ارسال کند.
ماده17ـتبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و یک نفر ارزیاب خسارت درارای صلاحیت در رشته مربوط با معرفی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران(سندیکای بیمه گران حذف شده است) مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. آیین نامه مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی جمهورس اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 19-
تبصره 2ـدر صورت احراز تخلف شرکت ها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یکسال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم به صورت دایم لغو می شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت بر خط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
تبصره 4: عقد هرگونه قرار داد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز می باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.
ماده 22-تبصره- شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی می توانند به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث (حسب مورد)، مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دعوای مطروحه اعم از کیفری یا حقوقی اقدام نمایند.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

خدمت رسانی به بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی جزو برنامه

بانک رفاه کارگران، خدمت رسانی به بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده است.

 • 14

اعطای تسهیلات از سوی بانک رفاه در قالب "طرح عدل"

بانک رفاه کارگران به پاس قدردانی از قضات و کارکنان شاغل در دستگاه قضایی کشور، در قالب "طرح عدل" تسهیلات پرداخت می کند.

 • 14

پذیره‌نویسی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اوراق رهنی بانک مسکن

مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن، از پذیره‌نویسی دومین مرحله اوراق رهنی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۶ درصدی خبر داد.

 • 13

اشتباه رایج این روزهای دارندگان کارت های بانکی

آیا تا به حال به جای ارسال شماره عابر کارتتان برای انجام امور روزمره بانکی، عکس کارت بانکی را برای شخص دیگری ارسال کرده اید؟

 • 18

صادرکنندگان باید درباره ارز دریافتی شفاف‌سازی کنند

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه باید زبان مشترکی در زمینه بازگشت ارز صادراتی داشته باشیم، افزود: هر کسی ارز دریافت کرده باید طبق تعهد خود شفاف سازی کند که چه کالایی را به چه میزان وارد کرده است.

 • 16

بورس در بالاترین سطح تاریخی

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با افزایش بیش از ۷۱۰۰۰ واحدی به یک میلیون و ۸۱۲ هزار و ۷۹۷ واحد رسید تا به بالاترین سطح تاریخی خود دست پیدا کند.

 • 23

مبلغ وام قرض الحسنه طرح پردیس بانک سینا افزایش یافت

به منظور ایجاد شرایط بهره مندی تعداد بیشتری از هموطنان و مشتریان عزیز از تسهیلات ارزان قیمت، مبلغ طرح تسهیلات ارزان قیمت پردیس بانک سینا افزایش و زمان اجرای این طرح نیز تا پایان سال ۹۹ تمدید شد.

 • 28

۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت یک هلدینگ فراگیر ملی شود

رییس سازمان بورس از تصمیم جدید شورای عالی مبنی بر انتقال ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت به یک هلدینگ فراگیر ملی خبر داد و گفت: تمام مشمولین، سهامدار این هلدینگ خواهند شد.

 • 17

موافقت کمیته فقهی با کلیات تامین مالی از طریق انتشار اوراق وکالت

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: این کمیته با کلیات تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق وکالت عام موافقت کرد.

 • 18

مشکل تورم از جانب عرضه کل اقتصاد است

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مشکل تورم از جانب عرضه کل اقتصاد و دو شاخص مهم «نوآوری» و «بهره‌وری» است.

 • 18

شاخص بورس وارد کانال ۱۸۰۰۰۰۰ واحدی شد

شاخص بورس با رشدی بیش از ۶۲ هزار واحدی در معاملات روز جاری در حالی که بیش از یک ساعت به پایان معاملات باقی مانده وارد کانال یک میلیون و ۸۰۴ هزار واحدی شد.

 • 17

سامانه احراز هویت الکترونیکی رونمایی شد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور، از حضور ۳۳ شرکت دانش بنیان روی تابلوی بورس خبر داد و گفت: بزودی بزرگترین شرکت‌ها در تابلوی بورس را دانش بنیان‌ها تشکیل خواهند داد.

 • 17

طرح ویژه بیمه آرمان برای شناورها

سرپرست مدیریت بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه آرمان با اشاره به شرایط پوشش‌های بیمه‌ای این شرکت به مالکان شناورها، درخصوص مشاوره‌های تخصصی به این مالکان اعلام آمادگی کرد.

 • 15

اصلاح بازار سرمایه کوتاه‌مدت خواهد بود

یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نقدینگی قابل توجه موجود در بازار اجازه اصلاح و ریزش عمیق بازار سهام را نمی‌دهد، تصریح کرد: شاخص بورس بزودی خود را برای فتح قله دو میلیون واحد آماده خواهد شد.

 • 17

عضویت مدیر بانک صنعت ومعدن سمنان در هیات خبرگان بانکی و اقتصادی

با حکم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مریم شاهی مدیر بانک صنعت و معدن در استان سمنان به عضویت هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی منصوب شد.

 • 17

عرضه سهام یکی از بزرگترین گروه‌های مالی کشور در بورس

مدیرعامل بانک ملت از تصمیم این بانک برای عرضه سهام گروه مالی ملت و سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در بورس طی ماه‌های آینده خبر داد.

 • 26

موزه بانک ملی ایران سه ساله شد

۲۱ تیرماه سالروز تاسیس موزه بانک ملی ایران است و این گنجینه فاخر و میراث ماندگار ملی طی سه سال گذشته، میزبان علاقه مندان به تاریخ، هنر و تاریخچه پولی و بانکی کشور بوده است.

 • 29

افت ۱۲۳۴۷ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس روز جاری با افت بیش از ۱۲ هزار واحدی در پایان معاملات به یک میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۹۶ واحد رسید.

 • 27

بانک پاسارگاد برای مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت

بانک‌پاسارگاد با انجام اقدامات متعددی در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، پیشگیری و مقابله با کرونا در سطح کشور سنگ تمام گذاشت.

 • 25

پاسخگویی ۲۴ ساعته مرکز ارتباط با مشتریان بانک‌پاسارگاد (CRM)

مشتریان بانک پاسارگاد می‌توانند موارد پیشنهاد، انتقاد، مغایرت، سؤال و شکایت خود را از طریق سامانه (CRM) ثبت و از نتیجه آن آگاه شوند.

 • 22