مدیریت عملیات بانکی مشتریان حقوقی با معین بانک رفاه

مدیریت عملیات بانکی مشتریان حقوقی با معین بانک رفاه

بانک رفاه کارگران با راه اندازی سامانه ای به نام معین، امکان مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب های مالی برای مشتریان حقوقی فراهم آورده است.

پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 23:7

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

از روابط عمومی بانک رفاه کارگران و به نقل از پایگاه خبری نقدینه، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ معین یا همان مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب های مالی مشتریان حقوقی، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ، علاوه بر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ، ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮒ ﭼﮏ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ... ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند.

به عبارت دیگر، معین ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﻮﺡ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭش های ﻣﺘﻨﻮﻉ برای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻭ ﮐﺸﻒ ﻣﻐﺎﯾﺮت هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺟﻌﻞ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ حساب های ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، کارکنان ﻭ ...، ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﮏ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺣﻘﻮﻕ از ﻭﯾﮋگی های ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ بانک رفاه است.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

قیمت نفت سنگین ایران کاهش یافت/تولید ۲.۰۸۶ میلیون بشکه در روز

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ماه ژانویه به ۲.۰۸۶ میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران بیش از یک دلار در هر بشکه ارزان شد.

 • 62

نرخ دلار آزاد در ۲۴ بهمن / دلار ۱۳ هزار و ۷۲۰ تومان شد

بر اساس معاملات انجام شده در صرافی‌های مجاز امروز، (۲۴ بهمن ۹۸) هر دلار آمریکا به مبلغ ۱۳ هزار و ۷۲۰ تومان داد و ستد شد.

 • 58

جهش ۲۵ درصدی کسری بودجه آمریکا/بدهی ملی رکورد زد

اوضاع هزینه‌کردهای دولت آمریکا هر روز بدتر و بدتر می‌شود و کسری بودجه دولت فدرال به میزان متوسط ۱۰۰ میلیارد دلار در ماه رسیده است.

 • 48

نرخ بهره منفی داد سوئیسی‌ها را درآورد

ذخایر ارزی سوئیس در نتیجه تداوم سیاست نرخ بهره منفی تا پایان سال ۲۰۱۹ کاهش یافت.

 • 109

۱۰۰۰۰همپوشانی بیمه ای رفع شد/بهره مندی ۱۶۸۰بیمارخاص از بیمه سلامت

گرگان- مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون در گلستان ۱۰ هزار و ۶۴۷ همپوشانی بیمه ای شناسایی شده و برطرف شده است.

 • 63

نقدینگی آذر ماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسید

براساس اعلام بانک مرکزی، رقم نقدینگی آذر ماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسید.

 • 57

کمک ۳۲ میلیون دلاری ژاپن به ملت فلسطین

دولت ژاپن از تقدیم کمک‌های مالی جدید به ملت فلسطین به ارزش ۳۲ میلیون دلار خبر داد.

 • 46

پیش شرط های انتشار اوراق با درآمد ثابت برای بخش خصوصی

عضو سابق شورای عالی بورسگفت: برای انتشار اوراق با درآمد ثابت برای بخش خصوصی، نیاز مبرم به برنامه‌ریزی وجود دارد.

 • 56

نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت/ افت قیمت یورو و پوند انگلیس

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز افزایش و قیمت ۲۹ واحد پولی از جمله پوند انگلیس و یورو کاهش یافت؛ ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • 54

راه هموار دریافت رمز دوم پویا در بانک تجارت

دریافت رمز دوم پویا در بانک تجارت با مسیرهای ساده امکان پذیر است.

 • 68

روش‌های دریافت رمز پویا برای کارت‌های بانک‌پاسارگاد

بانک پاسارگاد همگام با نظام بانکی کشور، برای ارتقای امنیت در پرداخت‌های اینترنتی، امکان دریافت رمز پویا را برای مشتریان دارنده‌ی تلفن‌های همراه هوشمند و غیرهوشمند فراهم کرده‌است.

 • 49

سرمایه‌گذاری اتباع آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی

ارومیه- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ‌آذربایجان‌غربی گفت: این استان میزبان طرح‌های ‌سرمایه‌گذاری از ۶ کشور جهان از جمله سرمایه‌گذارانی از چهار کشور اروپایی است.

 • 46

سرمایه‌گذاری اتباع آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی

ارومیه- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ‌آذربایجان‌غربی گفت: این استان میزبان طرح‌های ‌سرمایه‌گذاری از ۶ کشور جهان از جمله سرمایه‌گذارانی از چهار کشور اروپایی است.

 • 45

سرمایه‌گذاری اتباع آسیایی و اروپایی در آذربایجان‌غربی

ارومیه- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ‌آذربایجان‌غربی گفت: این استان میزبان طرح‌های ‌سرمایه‌گذاری از ۶ کشور جهان از جمله سرمایه‌گذارانی از چهار کشور اروپایی است.

 • 41

قیمت سکه طرح جدید ۲۳ بهمن به ۵ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸ به ۵ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید.

 • 48

آیین نامه تسویه تعهدات ارزی اصلاح شد

آئین‌نامه اجرایی موضوع تسهیل و تسریع در تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، اصلاح شد.

 • 46