تاثیرات آتش‌سوزی جنگل‌ها بر جوانه‌زنی بذرها

تاثیرات آتش‌سوزی جنگل‌ها بر جوانه‌زنی بذرها

آتش‌سوزی‌های کنترل‌نشده که به دو شـکل طبیعـی یـا توسـط انسان رخ می‌دهند، نقـش بسیار مهمی در سـاختار و عملکـرد بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی ایفا مـی‌کننـد. محققان کشور نقش این گونه آتش‌سوزی‌ها و محصولات جانبی آن‌ها را بر جوانه‌زنی گیاهان مرتعی و جنگلی مورد مطالعه قرار داده‌اند.

یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 20:27

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا 

، بذرهای مختلف دفن شده در خاک که اصطلاحاً بانک بذر خاک نامیده می‌شوند، به‌عنـوان مخزنـی در احیـای اکوسیسـتم‌هـای تخریب‌شده به‌شمار می‌روند. یکی از اثرات مهم آتش‌سوزی، تأثیر آن روی جوانه‌زنی بذرهای گیاهان است. آتش‌سوزی به‌عنوان یک عامل آشفتگی، بـا تـأثیر بـر عوامل مختلف محیطـی ماننـد نـور، درجه حـرارت، رطوبـت و نیترات باعث می‌شود که شرایط جوانه‌زنی بذرها در گیاهان عـالی به یک فرایند پیچیده تبدیل شود.

به گفته متخصصان، محصولات آتش شامل حـرارت، دود و خاکسـتر تـأثیرات متفاوتی بر تحریک‌پذیری جوانه‌زنی بذرهای گیاهان دارند. حرارت، باعث شکسته شـدن پوسته غیرقابـل نفـوذ بـذرها و افـزایش رطوبـت بـذرها شـده و درنهایت باعث افزایش جوانه‌زنی آن‌ها می‌شود.

تیمار حرارت بر اساس میزان دما و مدت‌زمان اعمال تیمـار تـأثیر متفاوتی روی بذرها یا بانـک بـذر خـاک دارد و مـی‌تـوان نتیجـه گرفت بذرهایی که در دمای بالا از بین می‌روند دارای خواب فیزیکی نیستند بلکه خواب آن‌ها از نوع فیزیولوژیـک اسـت. دود نیز به‌عنوان محصول دیگر آتش، در غلظـت‌هـای بالا مانع جوانه‌زنی بذرها و در غلظت‌های پـایین باعـث افـزایش جوانه‌زنی می‌شود.

در این خصوص، محققانی از دانشگاه شهرکرد یک مطالعه پژوهشی را به انجام رسانده‌اند که در آن اثـر محصولات آتش شامل حرارت، دود و خاکستر بر تـراکم، شـکل زیستی، شکل رویشی، غنا و تنـوع گونـه‌ای بـذرهای گونـه‌هـای موجـود در بانک بذر خاک مراتع نیمه استپی مورد بررسی واقع شده است.

این تحقیق در مراتع نیمه‌استپی کرسنگ، با ارتفـاع متوسـط ۲۶۰۰ متـر از سـطح دریا واقع در شمال غربی استان چهارمحـال و بختیـاری انجام شده است. بدین منظور پس از شناسایی مقدماتی و تعیـین منطقـه مـورد بررسـی، محققان از روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی‌شده بـرای نمونـه‌بـرداری از بانـک بذر خاک و سپس انجام آزمایش‌های مربوطه استفاده کردند.

بر اساس یافته‌های این مطالعه، حرارت ۸۰ درجه سانتی‌گراد باعث افزایش جوانه‌زنـی بـذرهای موجـود در بانـک بذر خاک می‌شود. این نتیجه بیانگر این موضوع است کـه برخـی از درجه حرارت‌ها در شکسـت خـواب فیزیولـوژیکی و فیزیکـی بذرها مـؤثر بـوده و باعـث افـزایش تـراکم بـذرهای جوانـه‌زده می‌شوند. همچنین حرارت مناسـب باعـث از بین رفتن پوسـته سخت بذرها و افزایش جوانه‌زنی آن‌ها می‌شود.

بر این اساس، علی‌اصغر نقی‌پور برج، پژوهشگر گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد و همکارانش می‌گویند: «از مجموع کل گونه‌ها و تیره‌های جوانه‌زده در نمونـه‌هـا، بیشـترین سهم تیره‌ها در تیمار درجـه حـرارت ۸۰ درجـه سانتی‌گراد و بیشترین سهم گونه‌ها در تیمار خاکستر مشاهده شد».

آن‌ها می‌افزایند: «نتایج نشان داد که باوجود افزایش تـراکم جوانـه‌زنـی بذرهای تحـت تـأثیر تیمـار خاکسـتر نسـبت بـه تیمـار شـاهد، اختلاف‌ها معنی‌دار نبود. همچنین اعمال حرارت ۸۰ درجـه سانتی‌گراد باعـث کـاهش قابل‌توجه یکنواختی گونه‌های جوانه‌زده در بانک بـذر خـاک نسـبت بـه تیمار شاهد شد».

تیمار شاهد در آزمایش‌های علمی، به آن عده از موجودات یا مواد تحت آزمایش اطلاق می‌شود که روی آن‌ها عمل آزمایشی خاصی صورت نگرفته است و حالت طبیعی خود را دارند.

به گفته نقی پور و همکاران محققش که نتایج مطالعه خود را در نشریه «بوم‌شناسی کاربردی» منتشر کرده‌اند: «با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت که مطالعـه اثــرات محصــولات آتــش، حــرارت، دود و خاکســتر روی گونه‌های گیـاهی اهمیـت زیـادی در شـناخت و تحلیـل پاسـخ گونه‌ها در تحریک‌پذیری جوانـه‌زنـی بـذرها دارد. همچنـین بـا شبیه‌سازی این تیمارها در آزمایشگاه و گلخانه نه‌تنها می‌توان اطلاعات بیشتری در چگونگی پاسخ گونه‌ها به آتـش بـه‌دسـت آورد، بلکه در مناطقی که دارای آتش‌سـوزی‌هـای کنتـرل‌نشـده هستند، می‌توان نوع پاسخ گونه‌ها و به‌خصوص گونه‌های در معرض خطر در برابر آتش‌سوزی را پیش‌بینی کرد».

نشریه«بوم‌شناسی کاربردی» که در قالب فصل‌نامه توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می‌شود، به چاپ مقاله‌های مربوط به کاربرد مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها و مدل‌های اکولوژیک برای شناخت، حفاظت و مدیریت منابع زیستی، اکوسیستم‌های طبیعی و محیط‌های شهری به مفهوم گسترده آن می‌پردازد.

انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

دادگاه عالی آلمان بخشی از برنامه بانک مرکزی اروپا را غیرقانونی اعلام کرد

دادگاه قانون اساسی آلمان با صدور حکمی بخش‌هایی از سیاست محرک پولی بانک مرکزی اروپا را مغایر با قوانین این کشور اعلام کرد.

 • 356

سقوط ۳۵ درصدی سود خالص توتال در سه ماهه اول ۲۰۲۰

به دنبال کاهش تقاضای نفت خام با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت‌های نفت، سود خالص شرکت توتال در سه ماهه اول با سقوط سنگینی روبرو شد.

 • 118

خزانه‌داری آمریکا ۳ تریلیون دلار قرض می‌گیرد/ثبت یک رکورد جدید

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در نظر در ۳ ماهه دوم امسال ۳ تریلیون دلار قرض کند. این بیشترین میزان در تاریخ آمریکا و بیش از ۵ برابر رکورد قبلی است.

 • 122

تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران‌ در مسیر صادرات

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی علاوه بر این که از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده، با وارد شدن به کریدور صادرات به دنبال کسب بازارهای جهانی است.

 • 108

بورس و هراس از میلیونی شدن/ شستا به داد شاخص سهام رسید

شاخص کل بورس تهران امروز نتوانست از سد یک میلیون واحد عبور کند و به لطف معاملات نماد تازه‌وارد خود تنها ۱۴۶۶ واحد رشد کرد.

 • 149

مراحل ثبت نام پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران مراحل ثبت نام پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی برای ساکنین شهرهای بالای ٢٠ هزار نفر جمعیت را توضیح داد.

 • 147

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ اردیبهشت ۹۹ به ۶ میلیون و۵۱۵ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۶ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان رسید.

 • 138

افزایش شدید حجم نقدینگی بورس/دولت نظارت کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رئیس جمهور  و وزیر اقتصاد درخواست کرد مدیریت صحیحی بر بازار بورس صورت گیرد.

 • 117

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز از جمله یورو کاهش، نرخ ۲۷ واحد پولی همانند پوند افزایش و نرخ دلار و ۶ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • 124

آغاز پذیره‌نویسی سهام دولت از طریق بانک پاسارگاد

پذیره‌نویسی «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) واسطه گری مالی یکم» در بانک ‌پاسارگاد آغاز شد.

 • 132

بانک مرکزی گزارش داده است؛ ۱.۶ میلیارد دلار همچنان بلاتکلیف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت ارز دولتی سال ۹۷ به مجلس و دیوان محاسبات خبر داد.

 • 127

جزییات دو مصوبه مهم شورای عالی بورس

وزیر اقتصاد از ممنوعیت صدور وکالت نامه برای مدیریت سهام عدالت و همچنین آماده سازی زیرساخت احراز هویت غیرحضوری خبر داد.

 • 109

حمایت بانک شهر از تولیدکنندگان داخلی با هدف تحقق عملی "جهش تولید

معاون اعتبارات بانک شهر از حمایت بانک شهر از تولیدکنندگان داخلی با هدف تحقق عملی "جهش تولید خبر داد.

 • 139

بودجه کرونایی صندوق بیمه بیکاری پرداخت نشد/ دو ماه و نیم گذشت

اگرچه سامانه بیمه بیکاری دوران کرونا از اسفند ماه فعال شده و طبق آخرین آمار حدود ۶۷۰ هزار نفر مشمول شده اند، اما از تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق بیمه بیکاری هنوز خبری نیست.

 • 160

شطرنج تاریخی در بورس تهران

دنیای‌اقتصاد-فاطمه اسماعیلی : ...

 • 116

تمام احراز هویت‌های دریافت کدبورسی از فردا غیرحضوری انجام می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورایعالی بورس به دلیل ازدحام در دفاتر پیشخوان دولت، احراز هویت تمامی افرادی که می خواهند کد بورسی دریافت کنند، به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.

 • 151

نصرالله: اقدام آلمان علیه حزب‌الله تحت فشار آمریکا و اسرائیل انجام شد

دبیرکل حزب‌الله سخنرانی امروز خود را با واکنش به تصمیم آلمان در تروریستی خواندن این جنبش آغاز کرد و گفت، این اقدام با فشارهای آمریکا و برای راضی کردن رژیم صهیونیستی انجام شد.

 • 132

پرداخت بیش از ۳۵هزار فقره وام کرونایی به خانوارهای در صف

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۵هزار فقره تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به یارانه بگیران در صف دریافت خبر داد.

 • 144

برنامه آموزشی بازرسان به شیوه آنلاین برگزار شد

برنامه آموزشی بازرسان به شیوه آنلاین در بانک توسعه تعاون برگزار شد.

 • 110

تسهیلات کمک معیشتی به آسیب دیدگان کرونا پرداخت می شود

تسهیلات کمک معیشتی با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و بنیاد مستضعفان به آسیب دیدگان کرونا پرداخت می شود.

 • 142