تاثیرات آتش‌سوزی جنگل‌ها بر جوانه‌زنی بذرها

تاثیرات آتش‌سوزی جنگل‌ها بر جوانه‌زنی بذرها

آتش‌سوزی‌های کنترل‌نشده که به دو شـکل طبیعـی یـا توسـط انسان رخ می‌دهند، نقـش بسیار مهمی در سـاختار و عملکـرد بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی ایفا مـی‌کننـد. محققان کشور نقش این گونه آتش‌سوزی‌ها و محصولات جانبی آن‌ها را بر جوانه‌زنی گیاهان مرتعی و جنگلی مورد مطالعه قرار داده‌اند.

یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 20:27

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا 

، بذرهای مختلف دفن شده در خاک که اصطلاحاً بانک بذر خاک نامیده می‌شوند، به‌عنـوان مخزنـی در احیـای اکوسیسـتم‌هـای تخریب‌شده به‌شمار می‌روند. یکی از اثرات مهم آتش‌سوزی، تأثیر آن روی جوانه‌زنی بذرهای گیاهان است. آتش‌سوزی به‌عنوان یک عامل آشفتگی، بـا تـأثیر بـر عوامل مختلف محیطـی ماننـد نـور، درجه حـرارت، رطوبـت و نیترات باعث می‌شود که شرایط جوانه‌زنی بذرها در گیاهان عـالی به یک فرایند پیچیده تبدیل شود.

به گفته متخصصان، محصولات آتش شامل حـرارت، دود و خاکسـتر تـأثیرات متفاوتی بر تحریک‌پذیری جوانه‌زنی بذرهای گیاهان دارند. حرارت، باعث شکسته شـدن پوسته غیرقابـل نفـوذ بـذرها و افـزایش رطوبـت بـذرها شـده و درنهایت باعث افزایش جوانه‌زنی آن‌ها می‌شود.

تیمار حرارت بر اساس میزان دما و مدت‌زمان اعمال تیمـار تـأثیر متفاوتی روی بذرها یا بانـک بـذر خـاک دارد و مـی‌تـوان نتیجـه گرفت بذرهایی که در دمای بالا از بین می‌روند دارای خواب فیزیکی نیستند بلکه خواب آن‌ها از نوع فیزیولوژیـک اسـت. دود نیز به‌عنوان محصول دیگر آتش، در غلظـت‌هـای بالا مانع جوانه‌زنی بذرها و در غلظت‌های پـایین باعـث افـزایش جوانه‌زنی می‌شود.

در این خصوص، محققانی از دانشگاه شهرکرد یک مطالعه پژوهشی را به انجام رسانده‌اند که در آن اثـر محصولات آتش شامل حرارت، دود و خاکستر بر تـراکم، شـکل زیستی، شکل رویشی، غنا و تنـوع گونـه‌ای بـذرهای گونـه‌هـای موجـود در بانک بذر خاک مراتع نیمه استپی مورد بررسی واقع شده است.

این تحقیق در مراتع نیمه‌استپی کرسنگ، با ارتفـاع متوسـط ۲۶۰۰ متـر از سـطح دریا واقع در شمال غربی استان چهارمحـال و بختیـاری انجام شده است. بدین منظور پس از شناسایی مقدماتی و تعیـین منطقـه مـورد بررسـی، محققان از روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی‌شده بـرای نمونـه‌بـرداری از بانـک بذر خاک و سپس انجام آزمایش‌های مربوطه استفاده کردند.

بر اساس یافته‌های این مطالعه، حرارت ۸۰ درجه سانتی‌گراد باعث افزایش جوانه‌زنـی بـذرهای موجـود در بانـک بذر خاک می‌شود. این نتیجه بیانگر این موضوع است کـه برخـی از درجه حرارت‌ها در شکسـت خـواب فیزیولـوژیکی و فیزیکـی بذرها مـؤثر بـوده و باعـث افـزایش تـراکم بـذرهای جوانـه‌زده می‌شوند. همچنین حرارت مناسـب باعـث از بین رفتن پوسـته سخت بذرها و افزایش جوانه‌زنی آن‌ها می‌شود.

بر این اساس، علی‌اصغر نقی‌پور برج، پژوهشگر گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد و همکارانش می‌گویند: «از مجموع کل گونه‌ها و تیره‌های جوانه‌زده در نمونـه‌هـا، بیشـترین سهم تیره‌ها در تیمار درجـه حـرارت ۸۰ درجـه سانتی‌گراد و بیشترین سهم گونه‌ها در تیمار خاکستر مشاهده شد».

آن‌ها می‌افزایند: «نتایج نشان داد که باوجود افزایش تـراکم جوانـه‌زنـی بذرهای تحـت تـأثیر تیمـار خاکسـتر نسـبت بـه تیمـار شـاهد، اختلاف‌ها معنی‌دار نبود. همچنین اعمال حرارت ۸۰ درجـه سانتی‌گراد باعـث کـاهش قابل‌توجه یکنواختی گونه‌های جوانه‌زده در بانک بـذر خـاک نسـبت بـه تیمار شاهد شد».

تیمار شاهد در آزمایش‌های علمی، به آن عده از موجودات یا مواد تحت آزمایش اطلاق می‌شود که روی آن‌ها عمل آزمایشی خاصی صورت نگرفته است و حالت طبیعی خود را دارند.

به گفته نقی پور و همکاران محققش که نتایج مطالعه خود را در نشریه «بوم‌شناسی کاربردی» منتشر کرده‌اند: «با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت که مطالعـه اثــرات محصــولات آتــش، حــرارت، دود و خاکســتر روی گونه‌های گیـاهی اهمیـت زیـادی در شـناخت و تحلیـل پاسـخ گونه‌ها در تحریک‌پذیری جوانـه‌زنـی بـذرها دارد. همچنـین بـا شبیه‌سازی این تیمارها در آزمایشگاه و گلخانه نه‌تنها می‌توان اطلاعات بیشتری در چگونگی پاسخ گونه‌ها به آتـش بـه‌دسـت آورد، بلکه در مناطقی که دارای آتش‌سـوزی‌هـای کنتـرل‌نشـده هستند، می‌توان نوع پاسخ گونه‌ها و به‌خصوص گونه‌های در معرض خطر در برابر آتش‌سوزی را پیش‌بینی کرد».

نشریه«بوم‌شناسی کاربردی» که در قالب فصل‌نامه توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می‌شود، به چاپ مقاله‌های مربوط به کاربرد مفاهیم، نظریه‌ها، روش‌ها و مدل‌های اکولوژیک برای شناخت، حفاظت و مدیریت منابع زیستی، اکوسیستم‌های طبیعی و محیط‌های شهری به مفهوم گسترده آن می‌پردازد.

انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال

تبلیغات‌

ثبات و کنترل بازار ارز بدون از دست دادن ذخایر ارزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: جلوگیری از خروج سرمایه و توجه به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها بوده است.

 • 66

رئیس کل بانک مرکزی فردا به آذربایجان غربی سفر می کند

ارومیه - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی فردا جمعه به آذربایجان غربی سفر می کند.

 • 69

ابلاغ مصوبات جدید بازارپایه فرابورس

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از ابلاغ مصوبات جدید با موضوع بازار پایه فرابورس خبر داد.

 • 76

انجام عملیات تخصصی بانکداری در ۴۵۰ واحد بانکی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون عنوان کرد: ۴۵۰ واحد بانکی در استان‌های سراسر کشور با انجام عملیات تخصصی بانکداری مجموعه فعالیت توسعه‌ای بانک توسعه تعاون را ساماندهی می‌کنند.

 • 71

برنامه جدید ایران و چین برای همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت

برنامه جدید ایران و چین برای گسترش همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت در دیدار سفیر چین در تهران با رییس کل گمرک ایران بررسی و سفیر چین در تهران تاکید کرد که چین خواستار گسترش مناسبات تجاری است.

 • 51

تغییرات نرخ رسمی ۴۷ واحد پولی/ دلار ثابت ماند

بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز، نرخ ۲۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • 62

تغییرات نرخ رسمی ۴۷ واحد پولی/ دلار ثابت ماند

بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز، نرخ ۲۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • 53

برترین بانک‌های سوئیسی کدامند؟

سوئیس یکی از اصلی‌ترین قطب‌های بانکی جهان محسوب می‌شود. جایی که محل ذخیره‌سازی بسیاری از سرمایه‌های کلان است.

 • 65

تاکید سرپرست بیمه ایران بر حداکثر تلاش در خدمت‌رسانی به زائران

سرپرست بیمه ایران بر حداکثر تلاش در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) تاکید کرد.

 • 66

آینه تعاملی برای تمرینات ورزشی و ارتباط با مربی

یک شرکت تجاری آینه ای تعاملی تولید کرده که مجهز به نمایشگر ال سی دی است و برای مشاهده و برنامه ریزی تمرینات ورزشی و ارتباط با مربی قابل استفاده است.

 • 59

بیشترین حجم ضمانت‌نامه‌ها صادره بانک توسعه تعاون مربوط به خوزستان

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون: بیشترین حجم ضمانت‌نامه‌های صادره بانک توسعه تعاون مربوط به استان خوزستان است.

 • 61

دلیل ثبات نرخ ارز در بازار از زبان همتی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایلی که می‌بینید در بازار ارز ثبات نسبی فراهم شده است، برگشت ارز صادرکنندگان و سامانه نیما است امروز هم اعلام شد که ۱۹ میلیارد دلار در شش ماهه اول امسال ارز تخصیص داده‌ایم.

 • 59

ادغام بانک های نیروهای مسلح تا آذرماه نهایی می شود

رئیس کل بانک مرکزی در مورد ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح گفت: این امر روند خوبی دارد تا پایان آذرماه باید ادغام بانکها نهایی شود.

 • 64

افزایش منابع بانک،توان حمایت از رونق تولیدرا ارتقا می‌دهد

در شرایطی که فعالان اقتصادی انتظار دارندتا تسهیلات ریالی به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند،لذا افزایش منابع بانک توسعه صادرات می‌تواند توان حمایتی بانک ازصادرکنندگان ورونق تولیدرا افزایش دهد.

 • 61

توافق روسیه و ترکیه برای حذف تدریجی دلار

مسکو و آنکارا بر سر جایگزین کردن دلار با روبل و لیر توافق کردند.

 • 59

اعطای تسهیلات ویژه بانک شهر به تمامی صنوف

بانک شهر با هدف حمایت از فعالیت های اقتصادی و بخش های اثرگذار در جامعه، تسهیلات ویژه ای در قالب طرح "شهریار" به فعالان بخش اقتصادی دو گروه پزشکی و غیر پزشکی ارائه می کند.

 • 62

قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: شورای اقتصاد برای تعیین قیمت تضمینی گندم مسائل اقتصادی کنونی کشور را مد نظر قرار داده است.

 • 103

۳ کارگزاری بانکی در جمع برترین‌های بورس انرژی

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳ کارگزاری بانکی از نظر ارزش کل معاملات از مجموع ۷۰ شرکت کارگزاری بورس انرژی، در میان برترین کارگزاری‌ها قرار داشته‌اند.

 • 67

مکزیک و ویتنام بزرگترین برندگان جنگ تجاری آمریکا و چین

واردات آمریکا از بزرگترین تامین‌کننده خود، چین، بدلیل جنگ تجاری به شدت کاهش یافته است و فعلا مکزیک و ویتنام این جای خالی را با وارد کردن خیل عظیمی از کالا به آمریکا پر کرده‌اند.

 • 62

پولدارترین زنان جهان را بشناسید

۱۵زن ثروتمند آمریکایی در مجموع ۲۶۲.۴میلیارد دلار ثروت دارند.

 • 68