احیای ثبات اقتصادی زیر سایه فشار حداکثری

احیای ثبات اقتصادی زیر سایه فشار حداکثری

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در تازه‌ترین شماره نشریه تازه‌های اقتصاد در یادداشتی درباره ثبات اقتصادی نوشته است: سال ۱۳۹۸، سال احیای ثبات اقتصاد ایران پس از نوسانات اقتصادی سال ۹۷ است.

شنبه 25 آبان 1398 ساعت 23:0

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، حمید زمان زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در تازه ترین شماره نشریه تازه های اقتصاد در یادداشتی درباره ثبات اقتصادی نوشته است: سـال ۱۳۹۸، سـال احیـای ثبـات اقتصـاد ایـران پـس از نوسـانات اقتصـادی سـال ۱۳۹۷ اسـت. نشـانه‌های احیـای ثبـات اقتصـاد ایـران در نیمـه اول سـال ۱۳۹۸ بـه انـدازه کافی روشـن اسـت.

در این راسـتا، به‌نظر می‌رسـد بازگشـت ثبـات بـه بـازار ارز را بایـد بزرگتریـن نشـانه احیـای ثبـات اقتصـادی دانسـت. به‌دنبـال ثبـات نـرخ ارز، قیمت‌هـا در بـازار سـکه و طلا نیـز بـه ثبـات نسـبی رسـیده اسـت. سـیر صعـودی قیمت‌هـا در بـازار مسـکن نیـز متوقـف شـده و قیمت‌هـا در مدار ثبـات و حتی تنزل نسـبی قـرار گرفتـه اسـت.

نرخ‌هـای سـود در بازارهـای مالی اعم از شـبکه بانکـی، بـازار بین‌بانکـی، و بـازار بدهـی نیز از ثبـات قابل‌قبولـی برخوردار شـده اسـت. در میـان ثبـات بازارهـای دارایـی، تنهـا بـازار سـهام اسـت کـه در نیمـه اول سـال ۱۳۹۸ بـا هیجانـات ‌فوق‌العـاده‌ای روبـه‌رو بـوده اسـت، به‌نحـوی کـه افزایـش شـدید شـاخص‌های قیمتـی در بـازار سـهام اگرچـه بـرای فعـالان بـازار سـهام خوشـایند بـوده و حاکـی از خوشبینـی فعـالان اقتصـادی بـه آینـده اسـت، چشـم‌انداز افزایـش ریسـک‌های مالـی در بـازار سـهام را بـه تصویـر می‌کشـد کـه بایـد با دقـت بیشـتری در رصد سیاسـتگذاران اقتصـادی قـرار گیـرد.

در کنـار احیـای ثبـات در بازارهـای دارایـی، قیمت‌هـا در بـازار کالاها و خدمـات نیـز در مـدار ثبـات نسـبی قـرار گرفتـه اسـت. نـرخ تـورم (نقطه به نقطـه) ‐ کـه تـا اردیبهشـت ۱۳۹۸ از مـرز ۵۰ درصـد عبور کرده بـود ‐ در مـدار نزولـی قـرار گرفتـه اسـت و به سـرعت درحـال کاهـش اسـت و بـه زودی بـه کانـال ۲۰ درصدی تنـزل خواهد یافـت و حتی امکان کاهـش آن بـه کمتـر از ۲۰ درصـد تـا پایـان سـال نیـز وجـود دارد.

در کنـار ثبـات قیمت هـا، وضعیـت تولیـد و آهنـگ رشـد اقتصـادی نیـز در مسـیر بهبود قرار گرفته اسـت. بخش کشـاورزی در مسـیر رشـد مناسبی قـرار گرفتـه و بخـش خدمات نیز از ثبات نسـبی برخوردار بوده اسـت. این در حالـی اسـت کـه بخـش صنعـت که در سـال ۱۳۹۷  بـا افـت قابل توجهی مواجـه بـوده، در نیمـه اول سـال جاری با بهبود نسـبی مواجه شـده اسـت و انتظـار مـی رود تـا پایان سـال جـاری به مدار رشـد مثبـت بازگردد. احیای ثبات اقتصادی در شـرایطی در سـال ۱۳۹۸ رقم خورده اسـت کـه اقتصـاد ایـران در سـایه کارزار فشـار حداکثـری، تحـت شـدیدترین تحریم‌هـای اقتصـادی قـرار داشـته اسـت.

پرسـش مهـم ایـن اسـت کـه احیـای ثبـات در سـایه تـداوم تحریم‌هـا چگونـه حاصـل شـد؟ پاسـخ را البتـه بایـد در اعمـال تدابیـر سیاسـتی به‌ ویـژه از سـوی بانـک مرکـزی جسـت. بانـک مرکـزی به‌درسـتی تشـخیص داد کـه اگرچـه منشـا بی‌ثباتـی اقتصـادی اخیـر تکانـه تحریـم بـوده اسـت، کانـال اصلـی انتقـال تکانـه تحریـم بـه اقتصـاد کشـور، بـازار ارز بـوده اسـت.

بـر اسـاس همین تحلیـل، احیـای ثبـات در بـازار ارز در اولویـت اول بانـک مرکـزی جهـت احیـای ثبـات اقتصـادی قـرار گرفـت. اجـرای تدابیـر صحیـح سیاسـتی جهـت مدیریـت عرضـه و تقاضـای ارز در نهایـت موجـب ایجـاد گشایش‌هایی در سـمت عرضـه بـازار ارز و خـروج تقاضـای سـفته‌بازی در سـمت تقاضـای بـازار ارز شـد.

در نهایـت، بانـک مرکـزی موفـق شـد به‌رغـم تحریم‌هـای شـدید اقتصـادی و در عیـن حفظ ذخایـر ارزی، ثبات را در بـازار ارز حاکـم کنـد. به‌این‌ترتیـب، نـرخ ارز کـه تـا پیـش از آن کانال انتشـار بی‌ثباتـی بـود، تبدیل به کانال انتشـار ثبات در اقتصاد کشـور شـد. همزمـان بـا احیـای ثبـات ارزی، اجـرای اصلاحـات بانکـی به‌صـورت گام‌بـه‌گام و به‌تدریـج بـه مرحله اجرا درآمده اسـت و همچنـان ادامه دارد، به‌نحـوی کـه بر اثـر آن وضعیـت نظـام بانکـی در مسـیر بهبودی قـرار گرفته و ریسـک های نظـام بانکـی رو به کاهش گذاشـته اسـت. در حـوزه پولـی نیـز اگرچـه رشـد نقدینگـی در سـال جـاری بـا افزایش اندکـی نسـبت بـه سـال گذشـته مواجـه شـده اسـت، سیاسـتگذار پولـی به‌رغـم فشـارهای اقتصـادی، حاکمیـت خـود را بـر ثبـات پولـی حفـظ و ریسـک‌های پولـی را تـا حـد امـکان کنتـرل کرده اسـت.

در ایـن خصوص، مهمترین ریسـک پیش رو فشـارهای پولی ناشـی از کسـری بودجه دولت به‌دلیـل کاهـش درآمدهـای نفتی اسـت. در این راسـتا، مدیریت هزینه‌های دولـت و تقویـت درآمدهـای غیرنفتـی دولـت می توانـد فشـارهای پولـی کسـری بودجـه را کاهـش دهد.

علاوه بـرآن، اجرای قریب الوقـوع عملیات بـازار بـاز از سـوی بانـک مرکـزی میتوانـد از طریـق افزایـش عمـق بـازار بدهـی و افزایـش درجـه نقدشـوندگی اوراق بدهـی دولـت، تمایـل فعـالان اقتصـادی را بـه خریـد اوراق بدهـی دولـت و تأمین مالـی آن افزایش دهد. براین اسـاس، انتظـار مـی‌رود بانـک مرکزی از مسـیر اجـرای عملیات بازار بـاز بتوانـد ریسـک افزایـش نـرخ سـود و فشـارهای پولی ناشـی از کسـری بودجـه را تـا حـد امـکان کنتـرل کنـد.

در مجمـوع، انتظـار مـی‌رود با وجود فشـارهای ناشـی از تحریم‌هـای اقتصـادی، بانـک مرکـزی بتواند بـا تداوم اجـرای سیاسـت‌های معقولانـه و خلاقانه، ثبـات اقتصـادی احیا شـده در بازارهـای پولـی، مالـی و کاال و خدمـات را بـا موفقیـت تـداوم بخشـد.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

احراز هویت در سامانه های بین بانکی اجرا می شود

بانک مرکزی اعلام کرد از روز یکشنبه ۵ بهمن ماه هیچ تراکنش بانکی بدون کد ملی یا شناسه ملی انجام نمی شود. این قانون بلافاصله در سامانه‌های بین بانکی و درون بانکی اجرا می شود.

 • 12

ادامه روند نزولی دلار

بانک مرکزی اروپا در پایان نشست خود اعلام کرد قرار نیست نرخ بهره تغییری پیدا کند. روند نزولی دلار برای سومین روز متوالی ادامه یافت.

 • 9

محدودیت های کرونایی در چین قیمت نفت را کاهش داد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶۱ سنت معادل ۱.۰۹ درصد افت به ۵۵ دلار و ۴۹ سنت رسید.

 • 5

تبیین چشم‌انداز همکاری مشترک صندوق قرض‌الحسنه شاهد و بانک رسالت

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه شاهد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ و جمعی از مدیران شاهد و بانک در نشست مشترکی پیرامون ارائه خدمات مطلوب و در خور شان ایثارگران گفتگو کردند.

 • 39

محرومیت‌های صادرکنندگان چک برگشتی در بانک رفاه کارگران اعلام شد

با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد.

 • 26

فعالیت مرکز نوآوری و توسعه تعاون برای تسهیل خدمات به تعاونگران

مدیرعامل بانک توسعه تعاون شکل‌گیری منتا (مرکز نوآوری و توسعه تعاون) را در راستای تسهیل خدمات به تعاون گران عنوان نمود.

 • 47

قیمت نفت به بالای ۵۶ دلار رسید

امید به افزایش حمایت مالی کرونایی با آمدن جو بایدن، کاهش تولید اوپک و پیش بینی کاهش ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت را به ۵۶.۳۴ دلار رساند.

 • 42

برنامه‌ریزی‌ برای تامین کالاهای اساسی ایام عید و ماه رمضان

معاون اول رییس جمهور بر لزوم تامین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه در ایام پایانی سال و شب عید تاکید کرد.

 • 43

شاخص بورس در آخرین روز هفته مثبت شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۳۲۳۰ واحدی معادل ۲.۸۹ درصد به یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۴۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۴۷۹ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۰ واحد رسید.

 • 43

سرعت در انجام عملیات و ارتقاء کیفیت خدمات بانکی

مدیر امور شعبه مستقل تهران مرکزی بانک صنعت و معدن گفت: سرعت در انجام عملیات و ارتقاء کیفیت خدمات با رویکرد بانکداری شرکتی و دیجیتال عامل مهمی در جذب مشتریان جدید است.

 • 19

«وگردش» بانکی با تمرکز بر گردشگری

بانک گردشگری به‌عنوان یکی از بانک‌های نسبتا جوان در حوزه بانکداری کشور فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ با دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

 • 19

جایگاه بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت:۷۱ درصد اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی را بانک کشاورزی تامین می کند که این میزان پرداخت، اهمیت و جایگاه بانک کشاورزی را در تامین مالی این بخش به خوبی نشان می دهد.

 • 25

رییس سازمان بورس استعفا داد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، برای دومین بار استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.

 • 34

شاخص کل بورس و فرابورس افزایشی شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۸۵ واحدی معادل ۰.۰۳ درصد به یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۱۰ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۹۴ واحدی به ۱۷ هزار و ۵۳۰ واحد رسید.

 • 35

مسابقات جذاب بانک ملی ایران در شبکه‌های اجتماعی

بانک ملی ایران در ادامه تعاملات خود با مخاطبان، مشتریان و کاربران فضای مجازی، دو مسابقه هیجان انگیز تازه را در شبکه اجتماعی اینستاگرام طراحی کرده است.

 • 32

مراحل ثبت، تائید و انتقال چک بر اساس طرح جدید بانک مرکزی

صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک بنا بر اعلام بانک مرکزی از روز ۲۰ دی ۹۹ می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد به‌صورت اختیاری انجام دهند.

 • 31

سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن ایثارگران افزایش یافت

بانک مسکن در ابلاغیه‌ای از افزایش سقف تسهیلات فردی ساخت و خرید مسکن ایثارگران در سال جاری خبر داد.

 • 20

ساماندهی نیروی انسانی بانک‌های ادغامی

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به پیچیدگی های فرآیند ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، به تشریح اقدامات مهم این بانک در حوزه نیروی انسانی بانک‌های فوق پرداخت.

 • 28

یارانه ارزی باید در میانه مسیر تولید اختصاص یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده دامی یارانه باید در میانه مسیر تولید و به ۱۵۰ کشتارگاه فعال کشور که کار توزیع عمده گوشت را برعهده دارند، اختصاص یابد.

 • 46

افزایش سرمایه ۳۶۵ درصدی بانک ملی

بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۳۶۵ درصدی را در برنامه دارد.

 • 31