Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 17 دقیقه

Visa

این شبکه پرداخت کارتی که براساس مدل open-loop عمل می نماید گرچه مستقلاً هیچ گونه کارتی جهت انجام تراکنش های بانکی صادر نمی کند اما به عنوان یک برند معتبر این امکان را برای مشتریان موسسات مختلف مالی در دنیا فراهم آورده تا در محدوده جهانی قادربه انجام عملیات مرتبط با کارت های اعتباری ) Credit Card ( و یا کارت های متصل به حساب خود) Debit Card ( باشند.
وجود استانداردهای لازم، مدیریت و نظارت مناسب، اخذ کارمزدهای مبادل های Interchange Fee( ( و تلاش های تبلیغاتی فراوان ) از جمله قرارداد حمایت مالی با کمیته بین المللی المپیک تا سال 2020 ( این شبکه کارتی را همچنان در صدر شبکه های open-loop جهانی قرارداده است.

ثبت نظر

ارسال