Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 16 دقیقه

1. مفهوم نظارت

شناسایی ناهنجاری ها و هنجارشکنی ها و عاملان و مسببان آنها، برپایه اقدامات مختلفی انجام می شود که لزوماً برای همگی آنها واژه «نظارت » بکار نمی رود. برای مثال، در مواردی واژگان بازرسی، بازجویی، تحقیق، تفتیش و وارسی بکار می رود که در یک نگاه کلی هم معنای نظارت به شمار می آیند. حتی در سطح کلان، می توان تعبیری به نام «رصد » را بکار برد که جلوه بالادستی و فراگیری نظارت را به خوبی بازتاب م یدهد و خود را از امور نظارتی کاربردی که در بالا به واژگان متناظر آن اشاره شد، متمایز م یگرداند.
لذا با توجه به گستردگی و گوناگونی واژگان هم معنای نظارت، ضروری است برپایه چگونگی اجرای این تدابیر، مناس بترین واژگان برگزیده شود.
درباره بانکداری الکترونیکی، به نظر می رسد همه واژگان هم معنای نظارت، چه در سطح راهبردی و چه کاربردی، در شئون مربوط به خود امکان جانمایی و بکارگیری دارند. لیکن مهم آنست که چارچوب مناسب آنها تعریف و تبیین گردد. برای مثال، بر شرایط بازرسی، قواعد و ملاحظاتی
حکم فرماست که حسابرسی و وارسی لزوماً از آنها پیروی نمی کنند. ضمن اینکه در این عرصه نوین، شیوه های نوآورانه ای با نام نظارت برخط که در ادامه توضیحات بیشتری از آنها خواهد آمد، بکار گرفته می شوند که باید کارکرد و سازوکار آن با هریک از واژگان مصطلح کنونی مقایسه و سازگارپذیری گردد.

ثبت نظر

ارسال