Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 10 دقیقه

چند نکته در طراحی محصولات جدید بانکی

به منظور ایجـاد تغییر در فناوری های فعلی و طراحی محصولات و خدمـات جدید متناسب با نیاز مشتریان نکات زیر باید مد نظر قرار گیرد:
-1 بانک هـا می بایسـت فناوری هـای جدید، نوآوری ها و رفتار مشتریان را مـورد بررسی قرار داده و از نتایج به دست آمده در طراحی محصولات و خدمات جدید استفاده نمایند.
-2 محصولات بایـد به نحو سـاده ای طراحی شوند که برای مشتریان قابل درک و استفاده باشد.
-3 کانال های توزیع خدمات می بایست یکپارچه بوده به نحوی که مشتریان بتوانند در هنگام دریافت خدمات، میان کانال های مختلف جابه جا شوند.
-4 نوآوری در روش هـای پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار اسـت. خدمات پرداخت یکی از پرتکرارترین خدمات پیشنهادی به مشتریان است و با رشد تجارت الکترون کی، پول الکترونیکی، موبایل و شبکه هـای اجتماعی نقـش پرداخت ها به عنوان منبع درآمد برای بانک ها توسط رقبـا مورد تهدید واقع شده است. به منظور رقابـت مناسب، بانک ها می بایست قابلیت های پرداخت متناسب با نیاز بازار در هر بخش را پیاده سازی نمایند.
-5 مدیریت روابط با مشتریان در دنیای دیجیتال می بایست با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل به نحوی مناسب انجام گردد. به عنوان مثال می توان از اطلاعات حساب و سابقه تراکنش های هر مشتری جهت پیشنهاد خدمات و محصولات متناسب با نیاز ایشان استفاده نمود یا از اطلاعات سنی و جنسیتی مشتری جهت تغییر تـم در بانکـداری اینترنتی یا بانکداری موبایل استفاده کرد.
-6 استفاده از فناوری های تجزیه و تحلیل بر روی داده هـای موجود جهت کسـب ارزش و همچنین افزایش فـروش متقاطع خدمـات و محصولات با
استفاده از موتورهای بازاریابی می بایست به نحوی مناسب انجام شود.
-7 استفـاه از فنـاوری باید جهـت توسعه ارائه خدمات بـه مشتریان در شعـب و همچنین جذب مشتریـان جدیـد از طریـق بانکـداری موبایل و بانکداری اینترنتی صورت پذیرد. در واقع بانک های مشتری محور باید از فناوری جهت ایجاد خدمات بانکی قابل دستـرس در هر زمان و مکـان استفاده نمایند.
-8 بانک ها می بایسـت از مدل های کسب و کار جدید و مشتری محور کـه دارای چابکی بیشتری است استفاده نمایند که بدین منظور ایجاد تغییر در فناوری سازمان ضروری است.
-9 مدیریت فرآینـد کسب و کـار ) BPM ( به عنوان ابزاری جهت اتصال کسـب و کار، فناوری، عملیات و تحقـق مشتری محوری مـورد استفاده قرار گیرد.
در شکـل خلاصـه ای از اقداماتی کـه بانک ها می بایسـت به منظور رشـد استراتژی های مشتری محور انجام دهند، معرفی شده است.

ثبت نظر

ارسال