Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 14 دقیقه

چرخه عمر بانکداری نوین در ایران

بانکداری الکترونیک در ایران با همه فراز و نشی بهایی که داشته است تقریباً در یک چرخه چهار مرحله ای در حرکت بوده است. شکل شماره 1 این چرخه را به عنوان چرخه عمر بانکداری نشان می دهد.

ضرورت ایجاد تجارت و به خصوص بانکداری الکترونیکی منوط به تصویب برخی از قوانین و سیاست هایی است که از طرف مبادی ذی ربط تهیه می شود از قبیل برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور، مصوبه های شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و... به عنوان مثال برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور در بخش نظام اداری و مدیریت به صراحت به این موضوع پرداخته است:

به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدا مهای زیر انجام می شود:

الف( استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز و تبدیل کلیه حسابه ا اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابه ای متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی.

ب( ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی از طریق تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.

همچنین می توان تأکید بانک مرکزی در بسته سیاستی و نظارتی سال 1388 بر تأسیس بانک های مجازی را فعالیتی دیگر در عرصه سیاست گذاری این حوزه برشمرد.

این موارد فوق از مصدا قهای سیاس تهای کلی کشور در جهت سرعت دادن به گسترش بانکداری الکترونیک به شمار می آیند و نظام بانکی کشور می تواند به آن ها اتکا کند.

ثبت نظر

ارسال