Fa En یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 13 و 23 دقیقه

پرداخت الکترونیکی چیست ؟

پرداخت الکترونیکی به معنی پرداخت از سوی یک شخص به شخص دیگر ، یا سازمان و موسسه دیگر از طریق شبکه کامپیوتری و بدون مواجهه مستقیم است . در کلیه روشهای پرداخت الکترونیکی چهار گروه دخالت دارند که عبارتند از :

الف – بانک یا موسسه گشایش گر : بانک یا موسسه بانکی است که بستر پرداخت الکترونیکی را به منظور انجام خرید ایجاد می کند . به عبارت دیگر حساب های پرداخت الکترونیکی توسط این موسسات گشوده می شود . [1]

ب – مشتری یا پرداخت کننده : خریدارانی هستند که پرداخت الکترونیکی را طی مبادله کالا یا خدمات انجام می دهند .

ج – بازرگان یا دریافت کننده : افرادی هستند که مبالغ پرداخت های الکترونیکی را طی معامله کالا و خدمات دریافت   می کنند .

د – قانونگذار : ادارات دولتی که طی یک فرایند مقررات خاص فرایند پرداخت الکترونیکی را کنترل می کنند . پرداخت الکترونیکی می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود . در روش مستقیم خریدار و فروشنده بطور مستقیم با هم ارتباط دارند و در روش غیر مستقیم پرداخت از طریق حساب های بانکی و با واسطه بانک صورت کی پذیرد و این روش نیز به دو صورت قابل انجام است . یکی آنکه خریدار قبلاً مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در حساب خود واریزی می نماید تا هنگام خرید از آن کسر گردد مثل بسیاری از حساب های حقوقی کارمندان و اشخاص که قبلاً مبالغی به حساب آنها واریز می شود .

حالت دوم به صورت اعتباری است که بانک پرداخت ها را بموقع خرید انجام می دهد بدون آنکه خریدار مبلغی از پیش در حساب بانکی خود واریز نماید ، در این روش بانک صورتحساب را برای مشتری خود ارسال می دارد .

ثبت نظر

ارسال