Fa En چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 2 و 15 دقیقه

مدیریت سیستم‌ها و فرایندهای سازمانی

3-1- طراحی نقشه راه مدیریت فرایندهای سازمانی.

3-2- راهبری و استقرار نقشه راه مدیریت فرایندها با تاکید بر فرایندهای اصلی و اختصاصی.

3-3- افزایش دسترسی مردم به ارائه خدمات از طریق مدیریت و راهبری دفاتر پیشخوان، مجتمع‌های خدمات اداری و ...

3-4- مدیریت بر ایجاد و راه‌اندازی پنجره‌های واحد ارائه خدمات و مدیریت فرایندهای مشترک بین دستگاهی با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط.

 

موضوع استراتژیک4-  راهبری تعامل الکترونیکی بین دستگاهی

4-1- طراحی مدل، نقشه، استانداردها، ضوابط و تدوین سند تعاملات بین دستگاهی (GIF) و راهبری استقرار و استفاده از آن توسط دستگاه‌های اجرایی.

4-2- مدیریت ارتباط شبکه‌ای سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات.

4-3- راهبری استقرار و استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی کشور.

 

موضوع استراتژیک5-  آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت و مردم در حوزه دولت الکترونیک

5-1- طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران،کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران ارائه خدمات دولتی.

5-2- طراحی و راهبری اجرای برنامه فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

 

موضوع استراتژیک6-  پایش، سنجش و ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی در کشور

6-1- تدوین ضوابط ارزیابی دولت الکترونیک در چارچوب ضوابط و شاخص‌های UNDP و انجام ارزیابی سالانه.

6-2- تدوین ضوابط و شاخص‌های ارزیابی توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی و رتبه‌بندی آن­ها.

ثبت نظر

ارسال