Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 12 دقیقه

سیر تکاملی مدل های سیستم های پرداخت الکترونیک

در دهه 1920 میلادی صدور کارت توسط یک فروشگاه و تحویل آن به مشتریان خاص خود تا خریدهایشان از آن فروشگاه را با استفاده از آن کارت انجام دهند به عنوان یک مدل ساده دووجهی مطرح شد. حتی برخی از این فروشندگان از تکنیک های اعطای اعتبار به مشتری در موقع خرید نیزجهت جذاب تر شدن این طرح شان استفاده می کردند. پس از این مدل اولیه، ایده این که مشتریان
فروشگاه های مختلف بتوانند با کارت هر فروشگاه در فروشگاه دیگر نیزخرید انجام دهند، باعث ایجاد یک مدل 3 وجهی )فروشگاه یا پذیرنده کارت، مشتری یا دارنده کارت و وجه سومی که با فراهم کردن زیرساخت ارتباطی و شبکه ای هم درنقش صادرکننده کارت و هم درنقش پذیرنده کارت عمل می کرد( گردید. به عنوان نمونه Diners Club اولین کارت پرداخت با این خصوصیت را ضمن فراهم کردن امکانات لازم ارتباطی و مسیریابی تراکنش ها در سال 1950 صادر نمود. از این مدل در ادبیات پرداخت با عنوان مدل closed-loop نیز نام برده می شود. دهه 1960 میلادی

ثبت نظر

ارسال