Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 8 دقیقه

راهکارها و مدلهای توسعه محصول جدید

-1 واحد تحقیق و توسعه

یکی از راه های ایجاد محصول جدید، بهره گیری از واحد تحقیق و توسعه است. چنانچه فعالیت های تحقیق و توسعه بانک، قوی باشدک ه بتواند ایده ها و طرحهای جدیدی ارائه کند، به احتمال زیاد طرحیک ه متناسب با توانمندی های بانک باشد، در نهایت پذیرفته خواهد شد. یکی از  اشکالات این روش، محدود ماندن نوآوری محصولات جدید بانک در حصار توانمندی های درون سازمانی است. از سوی دیگر نوآوری و ایده پردازی نبایستی محدود به واحد تحقیق و توسعه بانک ها باشد، بلکه باید با توسعه فرهنگ نوآوری در فضای بانک، زمینه توسعه و به مشارکت گذاری ایده ها را در میان تمام واحدهای بانک، فراهم کرد

تا کامل ترین و بهینه ترین ایده، اجرایی گردد.

-2 الگوی TRIZ

یکی از روش های توسعه خلاقیت و بهبود طراحی محصول، استفاده از الگوی TRIZ )نظریه حل ابتکاری مسئله( است که ابزار تقویت نوآوری و ایجاد بهبودهای شگرف در طراحی است. این ابزار قدرتمند نیاز به سازش و ایجاد تعادل ناشی از تضاد بین مقیا سهای مختلف عملکرد را از بین می برد .

ضمنا TRIZ از شناسایی تضادها به عنوان موقعیت هایی برای بهبود و تصحیح فرایند طراحی استفاده می کند.

-3 گسترش کارکرد کیفیت

یکی از مدلهای طراحی و بهبود محصول، استفاده از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت) QFD: Quality function deployment ( برای شناسایی و تبیین خواسته های مشتری و لحاظ نمودن آن در بهبود طراحی محصول است. در این تکنیک،که لازمه انجام آن، داشتن تصویر و خواسته های ذهنی مشتریان از تحقیقات بازاریابی است، تصویر و خواسته های مطلوب مشتری به زبان طراحان محصول، ترجمه می شود.

-4 مدل کوپر

یکی دیگر از مد لهای توسعه محصول، مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر) Cooper ( است که از ایده یابی شروع و به تولید محصول ختم می شود.

 

 

 

ثبت نظر

ارسال