Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 8 دقیقه

تعریف نظام پرداخت

بانک بی نالمللی تسویه، نظام پرداخت را ای نگونه تعریف م یکند: «مجموع های از ابزارها، رویه ها و قواعد انتقال وجه در بین سامانه های اعضا)منظور بانک ها و موسسات مالی و اعتباری( .»

بنا به تعریف بانک مرکزی ج.ا.ا نظام پرداخت عبارت است از ساز وکاری که می تواند وجه را به صورت الکترونیکی از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانکی دیگر انتقال دهد. نظام جامع پرداخت تمامی پرداخت های بین بانکی را در ساختاری منسجم و به هم پیوسته در بر می گیرد. جهت جایگزینی کارای مبادلات کاغذی با مبادلات الکترونیکی لازم است تمام تراکنش ها در سطح شبکه بانکی به صورت یکسان و منسجم به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. انجام مبادلات الکترونیکی به صورت یکسان و منسجم مستلزم استفاده از شبکه ای واحد و تحت چارچوب ها و استانداردهای مورد پذیرش تمام اعضا است.

 

نظام جامع پرداخت در 3 بعد قابل بررسی است:

-1 پرداخت های کلان ) :)Large/High-value payment systems

 

بانک الف

 

بانک ب

بانک پ

بس

1000

5000

بد

10000

3000

وضعیت

9000-

2000+

 

بانک ب

 

بانک الف

بانک پ

بس

10000

2000

بد

1000

5000

وضعیت

9000+

3000-

 

بانک پ

 

بانک الف

بانک ب

بس

3000

5000

بد

5000

2000

وضعیت

2000-

3000+

 

پرداخ تهای بین بانکها و همچنین بین موسسات و شرک تها و کلاً پرداختهایی که مبلغ آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال )در زمان نگارش این متن( باشد.

-2 پرداخت های خرد ) Retail Payment Systems ( : پرداخت های اشخاص به یکدیگر که مبالغ آنها کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

-3 پرداخت های بسیار خرد) Very-Low payment systems (: این بعد شامل پرداخت هایی است که مبالغ آنها بسیار خرد بوده و کمتر از یک میلیون

ریال م یباشند. اگرچه هنوز حد دقیقی برای آن تعریف نشده است. ولی در بسیاری

از کشورها این حد پوشاننده مبلغ یک وعده غذا نیز می باشد.

بانک بی نالمللی تسویه، نظام پرداخت را ای نگونه تعریف م یکند: «مجموع های از ابزارها، رویه ها و قواعد انتقال وجه در بین سامانه های اعضا)منظور بانک ها و موسسات مالی و اعتباری( .»
بنا به تعریف بانک مرکزی ج.ا.ا نظام پرداخت عبارت است از ساز وکاری که می تواند وجه را به صورت الکترونیکی از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانکی دیگر انتقال دهد. نظام جامع پرداخت تمامی پرداخت های بین بانکی را در ساختاری منسجم و به هم پیوسته در بر می گیرد. جهت جایگزینی کارای مبادلات کاغذی با مبادلات الکترونیکی لازم است تمام تراکنش ها در سطح شبکه بانکی به صورت یکسان و منسجم به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. انجام مبادلات الکترونیکی به صورت یکسان و منسجم مستلزم استفاده از شبکه ای واحد و تحت چارچوب ها و استانداردهای مورد پذیرش تمام اعضا است.
 
نظام جامع پرداخت در 3 بعد قابل بررسی است:
-1 پرداخت های کلان ) :)Large/High-value payment systems
 
بانک الف
 
    
بانک ب
    
بانک پ
بس
    
1000
    
5000
بد
    
10000
    
3000
وضعیت
    
9000-
    
2000+
 
بانک ب
 
    
بانک الف
    
بانک پ
بس
    
10000
    
2000
بد
    
1000
    
5000
وضعیت
    
9000+
    
3000-
 
بانک پ
 
    
بانک الف
    
بانک ب
بس
    
3000
    
5000
بد
    
5000
    
2000
وضعیت
    
2000-
    
3000+
 
پرداخ تهای بین بانکها و همچنین بین موسسات و شرک تها و کلاً پرداختهایی که مبلغ آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال )در زمان نگارش این متن( باشد.
-2 پرداخت های خرد ) Retail Payment Systems ( : پرداخت های اشخاص به یکدیگر که مبالغ آنها کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال است.
-3 پرداخت های بسیار خرد) Very-Low payment systems (: این بعد شامل پرداخت هایی است که مبالغ آنها بسیار خرد بوده و کمتر از یک میلیون
ریال م یباشند. اگرچه هنوز حد دقیقی برای آن تعریف نشده است. ولی در بسیاری
از کشورها این حد پوشاننده مبلغ یک وعده غذا نیز می باشد.

ثبت نظر

ارسال