Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 12 دقیقه

ارتقا

در این مرحله ارتقای بینش، رو کیرد و راهبرد مدیران اهمیت مییابد؛ این ارتقا در مصوباتی نمود پیدا می کند که بتوانند گسترش ارائه خدمات الکترونیکی و به کارگیری و ارتقای فناوری های بانکداری الکترونیک را پشتیبانی کنند.

مجموعه دستاوردها و تلاش های انجام شده از سوی شرکت خدمات انفورماتیک، با وجود ضعف ها و نارسایی ها در عملکرد این شرکت موجب شد تا این شرکت با ایجاد ظرفیت ها و زیرساخت های اساسی و مورد نیاز بانکداری الکترونیکی، به عنوان یک ثروت و سرمایه ملی مطرح شود که مراکز فنی رایانه های بزرگ ) main frame (، شبکه  مخابراتی اختصاصی ) ،)vsat شبکه گسترده نصب و نگهداری )پوشش کشوری( و مرکز شتاب از مهم ترین این زیرساخت هاست. بنابراین توان رقابت تجاری، دیگر یک انتخاب نیست،بلکه شرط بقا و حضور در بازار جهانی است. تحقق اهداف سازمانی و رقابت موفق در محیط به شدت متغیر تجاری، نیازمند تدوین استراتژی های مناسب و دقیق است.

ثبت نظر

ارسال