Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 13 دقیقه

9-بیمه‌رسی

حفظ سرمایه‌ سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مستلزم آن است که این شرکتها از تأمین کافی در مقابل خسارتهای احتمالی که سرمایه‌های تولیدی را تهدید می‌کنند ، برخوردار باشند .

برای تشخیص میزان دارایی وسود یا زیان سالهای گذشته هر شرکت و پیش‌بینی درآمد آن در سالهای آتی ترازنامه و حساب سود و زیان آن شرکت طبق مقررات منتشر می‌شود  . از آنجا که افراد عادی سرمایه‌گذار وسیله‌ای برای تشخیص صحت ودقت ترازنامه‌ها ندارند ، پذیرش سهام هر شرکت یا اوراق مشارکت و قرضه‌ای که منتشر می‌کنند در بورس تابع تشریفات و مقررات نظارتی است  . از جمله این مقررات این است که ترازنامه و حسابهایی که شرکت برای عرضه عامه منتشر می‌کند به تأیید حسابرسان ذی صلاحیت رسیده باشد  . با توجه به اعتمادی که به رسیدگی و دقت این حسابرسان وجود دارد صاحبان و خریداران اوراق می‌توانند ارزیابی درستی از موقعیت مالی شرکت بدست آورند .

بدیهی است سهامداران هر شرکت ناگزیرند به کفایت و شایستگی و صداقت مدیران آن اعتماد کنند  . لذا باید با این فرض که مدیران بیمه‌های مورد نیاز شرکت را به موقع تحصیل خواهند کرد ، نگران موجودیت و موفقیت شرکت نباشند .

واضح است که ضرر حاصل از سوء مدیریت و نداشتن پوشش بیمه‌ای کافی در نهایت عاید سهامداران وبه خصوص کسانی می‌شود که بدون اطلاع از واقعیات به خرید سهام در بورس اقدام می‌کنند  . در اینجاست که اهمیت بیمه‌رسی این شرکتها توسط مسئولان بورس مشخص می‌شود  . همان‌طور که مراقبت می‌شود که گزارش حسابرسی ذی صلاحیت ، قبل از پذیرش اوراق برای معامله در بورس وهمچنین پس از آن صحت‌ ترازنامه و حسابهای هر شرکت را تأیید کند ، در صورت وجود و کفایت پوششهای بیمه‌ای نیز باید مرجع مشابهی آن را تأیید کند .
 
سئوالات پژوهش:
آیا بیمه شدن سهام شرکتها می تواند با کاهش ریسک  ، سرمایه گذاری در بازار بورس راافزایش دهد؟
آیا صنعت بیمه می توانددر کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس موثر باشد؟

روش تحقیق:
در این مقاله از روش تحقیق زمینه یابی استفاده شده است0این روش زمانی بکار برده می شود که محقق قصد جمع آوری اطلاعاتی نظیر درصد افرادی که مخالف یا موافق یک عقیده مشخص هستند رادارد0ابزار روش تحقیق زمینه یابی مصاحبه یا پرسشنامه است

در این پژوهش از پرسشنامه ای شامل 20 سئوال اصلی با مقیاس 5درجه ای لیکرت استفاده شده است0و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 834|0می باشد که در حد مطلوبی است جامعه آماری آن کلیه سهامداران جزء بازار بورس ونمونه آماری 119نفر از سهامداران حاضر در تالار بورس اوراق بهادار مشهد می باشد که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند

جهت توصیف وتحلیل داده ها  ،  از شاخصهای آماری توصیفی از جمله فراوانی  ،  درصد فراوانی ،  انواع جداول و نمودارهای هیستوگرام استغاده شده است واز آنجا که در این تحقیق سئوال پژوهشی داریم نه فرضیه تحقیق وبه لحاظ آماری نتایجی که از پرسشنامه بدست آمده است  وپارامترهای آماری که  از آن محاسبه گردیده است ،  خود مستقیما گویای پاسخ سئوالات پژوهش است0 نیازی به آزمون فرضیه نمی باشد نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها  می باشد .

تحلیل داده ها
پرسشنامه حاوی22 سئوال است که 2 سئوال مربوط به بیوگرافی فردی سهامداران و20 سئوال  ، اصلی می باشد .
سطح تحصیلات :


از 113 نفری که پاسخهای آنها مورد بررسی قرار گرفت  ، 16 نفر زیر دیپلم ، 34 نفر دیپلم  ،  20 نفرفوق دیپلم ، 32 نفر لیسانس و 11نفر بالاتر از لیسانس بودند .
بنابر این 55% از پاسخ دهندگان تحصیلات دانشگاهی داشته اند

درصد

فراوانی

تحصیلات

2/14

16

زیردیپلم

1/30

34

دیپلم

7/17

20

فوق دیپلم

3/28

32

لیسانس

7/9

11

بالا تر از لیسانس

100

113

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

سابقه حضور در بازار بورس:
اکثر پاسخ دهندگان  (9/62% ) بیش از یکسال در بازار بورس حضور داشته اند .
وهیچیک بیش از 5 سال سابقه حضور نداشته اند
برای یافتن پاسخ سئوال اول مبنی بر اینکه آیا بیمه شدن سهام باکاهش ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکتها میتواند میزان سرمایه گذاریها را افزایش دهد ، شاخصهای آماری بدست آمده از پاسخهای سئوالات 3 تا 9 وسئوال 18 رابررسی می کنیم
 
جدول1- درصد وفراوانی پاسخها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

سوالات

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

8/1

2

5/3

4

8/8

10

9/69

79

9/15

18

3

0

0

5/3

4

8/16

19

4/35

40

2/44

50

4

0

0

8/1

2

8/1

2

7/32

37

5/63

72

5

0

0

8/1

2

4/12

14

9/38

44

9/46

53

6

0

0

8/1

2

2/14

16

7/48

55

4/35

40

7

8/1

2

1/7

8

8/16

19

6/56

64

7/17

20

8

8/1

2

8/1

2

4/20

23

6/64

73

5/11

13

9

7/2

3

5/3

4

4/20

23

6/72

82

9/0

1

12

8/1

2

8/1

2

8/39

45

1/53

60

5/3

4

13

5/3

4

6/10

12

4/58

66

23

26

4/4

5

14

8/1

2

8/1

2

8/8

10

6/56

64

31

35

15

0

0

4/12

14

9/38

44

8/39

45

8/8

10

16

0

0

5/11

13

6/49

56

6/33

38

3/5

6

18

1

1

4

6

25

29

49

58

21

19

میانگین

ماخذ: پاسخنامه های سهام داران به پرسشنامه
 
همانطور که جدول فراوانی‌ها و نسبت‌ها نشان می‌دهد 70% از سهامداران در پاسخ به این سوال که آیا بیمه شدن سهام باکاهش ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکتها می تواند سرمایه گذاریها را افزایش دهد پاسخ مثبت داده اند و تنها 5% مخالف بود ه اند .
نظرسنجی بیانگر آن است اکثریت سهامداران تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند و معتقدند بیمه شدن سهام می‌تواند سرمایه‌گذاری در بازار بورس را افزایش دهد  .  به عبارتی می توان نتیجه گیری کرد که یکی از مهمترین دلایل عدم استقبال افراد از مشارکت در بازار سرمایه وجود ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام و نبود تضمین کافی برای امنیت سرمایه و کسب سود مورد انتظار آنها می باشد .
برای پاسخ به سوال دوم مبنی بر اینکه آیا صنعت بیمه می تواند در کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها موثر باشد ، سوالات 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 19 ، 20 ، را برسی می کنیم .
 
 
جدول2- درصد وفراوانی پاسخها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

سوالات

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

8

9

9/23

27

5/26

30

9/38

44

7/2

 

3

10

7/9

11

1/22

25

5/26

30

8/39

45

8/1

2

11

7/2

3

5/3

4

4/20

23

6/72

82

9/0

1

12

8/1

2

8/1

2

8/39

45

1/53

60

5/3

4

13

5/3

4

6/10

12

4/58

66

23

26

4/4

5

14

8/1

2

8/1

2

8/8

10

6/56

64

31

35

15

4/12

14

2/37

42

3/28

32

1/22

25

0

0

19

5/3

4

24

28

23

26

9/46

53

8/1

2

20

5

5

16

18

29

33

44

50

6

7

میانگین

ماخذ: پاسخنامه های سهام داران به پرسشنامه
 
50 درصد از سهامداران براین نظر اند که صنعت بیمه می تواند به میزان زیادی در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس موثر باشد و تنها 21 درصد از پاسخ دهندگان خلاف این عقیده را دارند  . با توجه به نتایج بدست آمده ، 79%  از پاسخ دهندگان در مورد حضور بیمه به عنوان یک بازار تامین اطمینان در بازار بورس نظر منفی ندارند .

ثبت نظر

ارسال