Fa En دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10 و 35 دقیقه

آنالیز اثر هوش تجاری مدیران بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی

هدف اصلی:

بررسی رابطه و سنجش میزان تأثیر هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.

اهداف فرعی:

1. بررسی رابطه و سنجش میزان تأثیر بعد پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.

2. بررسی رابطه و سنجش میزان تأثیر بعد مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.

3. بررسی رابطه و سنجش میزان تأثیر بعد آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.

4. بررسی رابطه و سنجش میزان تأثیر بعد انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل.

نتایج حاصل از آزمون فرضیة اصلی:

نتایج حاصل از تحلیل فرضیة اصلی تحقیق که به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد که هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر هوش تجاری 50/18 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 3/7 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به هوش تجاری بستگی دارد. از سوی دیگر با مطالعة پیشینة تحقیق در خصوص متغیرهای تحقیق این نکته نمایان می‌گردد که نتایج تحقیق حاضر مشابه و همسو با نتایج مطالعات حقیقت منفرد و ملایری (1389)، میرابی و همکاران (1389) و آبداری و همکاران (1391) در داخل کشور و البشیر و همکاران (2008)، مک دونوف (2009) و بهرامی و همکاران (2012) در خارج از کشور می‌باشد که این تأثیر ریشه در پردازش اطلاعات تجاری، مهارت‌های تجاری، آگاهی تجاری و انعطاف‌پذیری تجاری منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان اردبیل دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیة فرعی اول:

نتایج حاصل از تحلیل فرضیة فرعی اول تحقیق که به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد که پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر پردازش اطلاعات تجاری 3/7 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 3/7 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به پردازش اطلاعات تجاری بستگی دارد. از سوی دیگر با مطالعة پیشینة تحقیق این نکته نمایان می‌گردد که نتایج تحقیق حاضر مشابه نتایج مطالعات گلستانی (1387) در داخل کشور و البشیر و همکاران (2008) در خارج از کشور می‌باشد که این امر ریشه در استفادة منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان اردبیل از توانایی خود در خصوص تحلیل اطلاعات تجاری، قدرت تحلیل سریع اطلاعات محیط تجاری، توانایی درونی منابع انسانی در تحلیل اطلاعات تجاری و و مهارت منابع انسانی در پردازش اطلاعات تجاری دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیة فرعی دوم:

نتایج حاصل از تحلیل فرضیة فرعی دوم تحقیق که به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد که مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر مهارتهای تجاری 2/3 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 2/3 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به مهارتهای تجاری بستگی دارد. از سوی دیگر با مطالعة پیشینة تحقیق این نکته نمایان می‌گردد که نتایج تحقیق حاضر مشابه نتایج مطالعات میرابی و همکاران (1389) و شجاعی کیاسری و همکاران (1390) در داخل کشور و مک دونوف (2009) و بهرامی و همکاران (2012) در خارج از کشور می‌باشد. ریشة این امر را می‌توان در توانایی منابع انسانی موجود در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل در محیط تجاری، مهارت لازم و کافی در چارچوب فعالیتهای تجاری، قدرت تحرک در محیط تجاری و داشتن تجربة فعالیت در محیط تجاری جست.

نتایج حاصل از آزمون فرضیة فرعی سوم:

نتایج حاصل از تحلیل فرضیة فرعی سوم تحقیق که به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد که آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری ندارد. از سوی دیگر با مطالعة پیشینة تحقیق این نکته نمایان می‌گردد که نتایج تحقیق حاضر مشابه نتایج مطالعات حقیقت منفرد و ملایری (1389) و آبداری و همکاران (1391) در داخل کشور و ویزیت (2008) و بهرامی و همکاران (2012) در خارج از کشور می‌باشد که ریشة این امر را می‌توان در بطن میزان شناخت و برداشت منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان اردبیل از محیط تجاری، تقابل و تعامل منابع انسانی موجود در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل با محیط تجاری به منظور اثرگذاری و انعطاف‌پذیری در مقابل چالشهای تجاری و داشتن اطلاعات کافی در خصوص متغیرهای محیط تجاری جست.

نتایج حاصل از آزمون فرضیة فرعی چهارم:

نتایج حاصل از تحلیل فرضیة فرعی چهارم تحقیق که به طور مشروح در فصل چهارم به آن پرداخته شد نشان داد که انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر انعطاف‌پذیری تجاری 3/2 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 3/2 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به انعطاف‌پذیری تجاری بستگی دارد. از سوی دیگر با مطالعة پیشینة تحقیق این نکته نمایان می‌گردد که نتایج تحقیق حاضر مشابه نتایج مطالعات حقیقت منفرد و ملایری (1389)، میرابی و همکاران (1389) و آبداری و همکاران (1391) در داخل کشور و البشیر و همکاران (2008)، مک دونوف (2009) و روحانی و همکاران (2012) در خارج از کشور می‌باشد که این امر ریشه در مهارت درونی منابع انسانی موجود در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل به منظور تطابق با چالشها و تغییرات محیط تجاری، توانایی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان اردبیل در خصوص یادگیری و انعطاف‌پذیری با محیط تجاری و قدرت و مهارت انعطاف‌پذیری منابع انسانی در راستای تعامل با محیط تجاری دارد.

پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق

1. با توجه به این که هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد، مدیران و برنامه‌ریزان بانک کشاورزی بایستی با ارایة برنامه‌های آموزشی و برگزاری کارگاهها آموزشی در زمینة هوش تجاری ضمن ایجاد پیوند بین آموزش و اهداف بانک، ارزیابی دقیقی در برنامة آموزشی برای مشخص ساختن تواناییهای پایه و نیازهای فردی مدیران و منابع انسانی در زمینة هوش تجاری را فراهم نمایند. از طرفی انطباق طرح برنامه آموزشی هوش تجاری با تواناییها و ضعفهای مدیران و استفاده از تمرینهای عملی، مطالعات موردی و روش ایفای نقش و همچنین برقراری ارتباط و پیوند بین آموخته‌ها و تجارب دنیای واقعی مدیران از اقدامات بایسته در این خصوص می‌باشد.

2. با توجه به به این که پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد، به مدیران ارشد و رؤسای بانک کشاورزی پیشنهاد می‌شود با استفاده از برنامه‌ریزی دقیق در راستای ایجاد پایگاه داده در خصوص جمع‌آوری اطلاعات تجاری و در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات در تمامی سطوح بانک، زمینة پردازش اطلاعات تجاری و بکارگیری و اجرای کامل آنها توسط مدیران و منابع انسانی فراهم گردد.

3. با توجه به این که مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد، پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای مدیران و منابع انسانی در این راستا برگزار گردد تا آنها با مفهوم مهارتهای تجاری آگاهی بیشتری کسب نمایند. همچنین پیشنهاد می‌شود مدیران با مطالعه محیط بانک، با ساز و کارهای لازم برای حمایت از نوآوری در تمامی سطوح مثل تیمهای توسعة خدمات، نظام پیشنهادات و ... آشنا گردند.

4. با توجه به این که انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد، در این چارچوب پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان ارشد بانک کشاورزی با مشارکت رؤسا برآورد و درک کاملی از مهارتهای فردی گوناگون، صلاحیتها و شایستگیها و دانش موجود در واحدهایشان داشته باشند تا بتوانند به نحو احسن در موقعیتهای تجاری مختلف منعطف باشند.

این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد. همچنین تحقیق حاضر از حیث روش گردآوری داده‌ها میدانی می‌باشد. جامعة آماری این تحقیق را کلیة کارکنان و رؤسای شعب بانک کشاورزی استان اردبیل جمعاً به تعداد 375 نفر تشکیل می‌دهد. با توجه به این که اعضای جامعه آماری از ویژگی‌های تقریباً مشابهی برخوردارند، بنابراین جامعه آماری همگن در نظر گرفته شده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده که تعداد نمونة مورد نظر با سطح اطمینان 95% و با سطح خطای 05/0، برابر با 180 بدست می‌آید. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، فصلنامه‌ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (انتشارات سازمان مدیریت، تدبیر و ...)، سازمانها و نهادهای آموزشی، پایان‌نامه‌های تحصیلی و جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات از قبیل اینترنت و ... می‌باشد. با این وجود در پژوهش حاضر از 2 پرسشنامه در قالب یک فرم اصلی (در قالب 37 سؤال) مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامة استاندارد روحانی و همکاران (2012) در راستای سنجش شاخصهای هوش تجاری مشتمل بر 22 سؤال (در راستای سنجش شاخصهای پردازش اطلاعات تجاری 6 سؤال، مهارتهای تجاری 5 سؤال، آگاهی تجاری 5 سؤال و 6 سؤال مربوط به انعطاف‌پذیری تجاری) و پرسشنامه استاندارد بهرامی و همکاران (2012) مشتمل بر 15 سؤال در راستای سنجش شاخصهای نوآوری در مدیریت بازار بوده که بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت تنظیم گردیده است. همچنین از آمار استنباطی در قالب آزمون کولموگروف - اسمیرنوف برای بررسی و تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق و از آزمون همبستگی پیرسون (در صورت نرمال بودن) و اسپیرمن در صورت نرمال نبودن توزیع متغیرها به منظور تعیین رابطه و از آمارة آزمون t برای تعیین معنی‌داری روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده می‌شود. در نهایت برای تعیین میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته از ضریب تعیین (تأثیر) استفاده می‌شود.

 

فرضیة اصلی؛

هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

فرضیه‌های فرعی:

1. پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

2. مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

3. آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

4. انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

 

کسب و کار در هزارة سوم دارای شرایط استراتژیک و ویژه‏ای است. رقابت بین بنگاه‏های اقتصادی هر روز فشرده‏تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است. با این تفسیر در عصر اطلاعات، کسی که اطلاعات دارد، دارای قدرت است و هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفة خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می‌شود (روحانی و همکاران، 2013). بنابراین تسلط بر فناوریهای نوین همچون هوش تجاری در کسب و کارها یک الزام و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. هوش تجاری یا هوش کسب و کار که قالب عمده‌تری را مانند استفاده‌های تجاری و غیرتجاری در بر دارد، عبارت است از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع‌آوری داده و دانش جهت زایش پرس و جو در راستای آنالیز سازمان برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند. هوش تجاری بر اساس یک معماری دینامیک بنگاه تشکیل شده و در قالب پردازش تحلیلی به تحلیل داده‌های تجاری و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند می‌پردازد. هوش تجاری، نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و رویکرد جدید سازمانی مورد نظر بوده که شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیم‌گیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و کسب و کار می‌پردازد (آبداری و همکاران، 1392).

اما هوش تجاری از منظر معماری و فرایند به هوش تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش کارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها و نهایتاً بر فرایندهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته می‌شود (بهرامی و همکاران، 2012). بازار هوش تجاری را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان می‌داند. از نقطه نظر فناوری نیز هوش تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده‌ها، نقطه دخالت سخت‌افزار و نرم‌افزار در مغزافزارها به حساب می‌آید. ولی به بیان ساده‌تر هوش تجاری چیزی نیست مگر فرایند بالا بردن سوددهی و عملکرد سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده‌های موجود در فرایند تصمیم‌گیری. در صورتی که مفهوم هوش تجاری بدرستی درک و منتقل نگردد، موجب می‌شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابد و برآورده نشدن این توقعات مواردی را از جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا که هوش تجاری فقط به دنبال کوتاه کردن مسیرهای پرس و جو در داخل اطلاعات است و خود مستقلاً و بدون نیاز به اطلاعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهکاری نیست (شجاعی کیاسری و همکاران، 1391). افزون بر موارد اشاره شده در بالا؛ یکی از راههای توسعة سازمانی که در سالهای اخیر مورد توجه دولتمردان و برنامه‌ریزان سازمان قرار گرفته است، روی آوردن به نوآوری در مدیریت بازار و توسعة محصولات به عنوان موتور محرکة رقابت‌پذیری است. به عبارت ساده، نوآوری به عنوان جوهرة کارآفرینی و یکی از عوامل کلیدی و رمز پیشرفت و حتی بقای سازمانهای نوین است. اگر چه این روزها موضوع نوآوری در محافل و نشستهای علمی و صنعتـی کشور بسیار به گوش می‌خورد، اما عملاً هنوز به عنوان یک دیدگاه جامع وارد دانشگاهها، کارخانجات، مقررات، مدارس، فرهنگ و خلاصه رگ و خون جامعه نشده است (قدمی، 1390).

از سویی مطابق گزارشات صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان شهریور ماه 1392 بانکهای ایران به دلیل پایین بودن رقابت‌پذیری به دلیل فقدان رویکردهای مدیریتی در بازارهای هدف، عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و متغیرهای از پیش تعیین شده و عدم امکان اِعمال مدیریت مؤثر در راستای استفادة حداکثر از ظرفیت نیروی انسانی، ثابت بودن نرخ تسهیلات اعطایی و وجود تورم بیش از آن، مشکلات موجود در اعطای تسهیلات و عدم فرایند ساده‌سازی ارائه تسهیلات در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم افزایش سرمایة بانکها به وسیله دولت کارا عمل نمی‌کنند. به عبارت دیگر بانکها با استفاده از نهاده‌های موجود نمی‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند (حبیبی، 1392) که شعب بانک کشاورزی (جامعة آماری این تحقیق) نیز از این قاعده مستثنی نیستند. متغیر وابسته در این تحقیق شامل نوآوری در مدیریت بازار به استناد تحقیق سلیم و سلیمان (2011) و بهرامی و همکاران (2012) و متغیرهای مستقل شامل هوش تجاری بر مبنای تحقیقات سویبیابکو و مینگ (2012)، بهرامی و همکاران (2012) و بویتنجیک (2014) شامل مؤلفه‌های پردازش اطلاعات تجاری، مهارتهای تجاری، آگاهی تجاری و انعطاف‌پذیری تجاری بر مبنای تحقیقات فوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

 1. 1.     آبداری، ط، خدایی، ع، نظری، ع و هدی قربانی. 1392. استفاده از هوش تجاری برای خودکار کردن فرآیندهای کسب و کار در بیمه، فصلنامة بیمة کشاورزی، شمارة 9، ص18-1.
 2. 2.     حبیبی، ن. 1392. بررسی رابطة مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 3. 3.     حقیقت منفرد، ج و عوض ملایری ع. 1389. تأثیر هوش تجاری بر فرایندهای تجاری و عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی در شرکت ایپکو، اولین همایش ملی هوش سازمانی، تهران.
 4. 4.     شجاعی کیاسری، س، قنبری ا، و صابر سلیمانی. 1391. بررسی کاربرد هوش تجاری در فرایندهای دولت الکترونیک بوسیلة تحلیل مفهومی دولت الکترونیک، فصلنامة مدیریت، دانشگاه تهران، شمارة 13.
 5. 5.     قدمی، م. (1390). سازمان‌های نوین بر محور مدیریت دانایی، انتشارات کثرت، چاپ اول، تهران.
 6. 6.     گلستانی، ا. (1387). هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی، ماهنامة علمی ـ آموزشی تدبیر، سال هیجدهم، شمارة 190.
 7. 7.     میرابی، و، ظفرزاده، ح، و معتمدی ف. (1389) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری به منظور کسب مزیت رقابتی، اولین همایش ملی هوش سازمانی، تهران.
  1. 8.     Albashir, B; Kollir. H; and M. Ezati. (2008). “Relationship between Organizational Intelligence and Entrepreneurship among University Educational Managers”. The Journal of Mathematics and Computer Science, Vol .3, No. 4, pp 413 – 421.
  2. 9.     Bahrami, M; Mohammad, A; and Mazaher Ghorbani. (2012). “Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 41, No.2, pp 160 – 167.
  3. 10.                        Buytendijk, F., (2014). “The BI Framework Provides Return of Integration”, Gartner Group, Research Note SPA-13-8990, 11 Jully.
  4. 11.                        Mc donof, E. (2009). “Organizational Performance Improvment with Social Intelligence”, The Journal of Mathematics and Computer Science, Vol . 3, No. 4, pp 413–421. 
  5. 12.                        Rouhani, S; Ghazanfari, M; and Mostafa Jafari. (2013). “Evaluation model of business intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS”, Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 3, pp 3764–3771.
  6. 13.                        Soebyakto, Bambang Bemby, and Chee Wei Ming. (2012). “An Empirical Testing of Intelligence, Emotional and Spiritual Quotients Quality of Managers using Structural Equation Modeling”, International Journal of Independent Research and Studies Vol. 1, No.1, pp 58-70. 

 

یکی از مهمترین خصیصه‌ها که می‌تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این موضوع است. جامعة آماری این تحقیق را کلیة کارکنان و رؤسای شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل داده که نمونه‌ای به حجم 180 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش تجاری (پردازش اطلاعات تجاری، مهارتهای تجاری و انعطاف‌پذیری تجاری) بر نوآوری در مدیریت بازار تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار تأثیر معنی‌داری ندارد.

 نویسنده:پیمان محبوبی.

فرضیة اصلی: هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

H0: هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری ندارد.

H1: هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

جدول (1): آزمون فرضیة اصلی

ضریب همبستگی پیرسون

T (سطح معناداری)

R-Square (ضریب تعیین)

Sig

نتیجة آزمون فرضیه

430/0

014/12

185/0

000/0

قبول H1

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیة اصلی که در جدول (1) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیة فوق که ضریب همبستگی آن 430/0 (همبستگی مثبت و مستقیم) است، متغیرهای پژوهش با توجه به سطح اطمینان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 014/12 و مقدار خطا (Sig) برابر با 000/0 بدست آمده است و چون T محاسبه شده برای متغیر هوش تجاری بین 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد و و مقدار خطا کمتر از 05/0 می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر هوش تجاری 50/18 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 3/7 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به هوش تجاری بستگی دارد.

فرضیة فرعی 1: پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

H0: پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری ندارد.

H1: پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

  

جدول (2): آزمون فرضیة فرعی اول

ضریب همبستگی پیرسون

T (سطح معناداری)

R-Square (ضریب تعیین)

Sig

نتیجة آزمون فرضیه

271/0

756/3

073/0

000/0

قبول H1

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیة فرعی 1 که در جدول (2) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیة فوق که ضریب همبستگی آن 271/0 (همبستگی مثبت و مستقیم) است، متغیرهای پژوهش با توجه به سطح اطمینان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 756/3 بدست آمده است و چون T محاسبه شده برای متغیر پردازش اطلاعات تجاری بین 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد و میزان خطا (Sig) کمتر از میزان خطای محاسباتی در قابلیت اطمینان 95% (05/0) می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت پردازش اطلاعات تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر پردازش اطلاعات تجاری 3/7 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 3/7 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به پردازش اطلاعات تجاری بستگی دارد.

فرضیة فرعی 2: مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

H0: مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری ندارد.

H1: مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

                                                      جدول (3): آزمون فرضیة فرعی دوم

ضریب همبستگی پیرسون

T (سطح معناداری)

R-Square (ضریب تعیین)

Sig

نتیجة آزمون فرضیه

178/0

417/2

032/0

017/0

قبول H1

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیة فرعی 2 که در جدول (3) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیة فوق که ضریب همبستگی آن 178/0 (همبستگی مثبت و مستقیم) است، متغیرهای پژوهش با توجه به سطح اطمینان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 417/2 بدست آمده است و چون T محاسبه شده برای متغیر مهارتهای تجاری بین 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد و میزان خطا (Sig) کمتر از میزان خطای محاسباتی در قابلیت اطمینان 95% (05/0) می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت مهارتهای تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر مهارتهای تجاری 2/3 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 2/3 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به مهارتهای تجاری بستگی دارد.

فرضیة فرعی 3: آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

H0: آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری ندارد.

H1: آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

جدول (4): آزمون فرضیة فرعی سوم

ضریب همبستگی پیرسون

T (سطح معناداری)

R-Square (ضریب تعیین)

Sig

نتیجة آزمون فرضیه

002/0-

030/0-

000/0

976/0

رد H1

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیة فرعی 3 که در جدول (4) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیة فوق که ضریب همبستگی آن 002/0- (همبستگی منفی و معکوس) است، متغیرهای پژوهش با توجه به سطح اطمینان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 030/0- بدست آمده است و چون T محاسبه شده برای متغیر آگاهی تجاری بین 96/1+ و 96/1- قرار می‌گیرد و میزان خطا (Sig) بیشتر از میزان خطای محاسباتی در قابلیت اطمینان 95% (05/0) می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری ندارد.

فرضیة فرعی 4: انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

H0: انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری ندارد.

H1: انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد.

جدول (5): آزمون فرضیة فرعی چهارم

ضریب همبستگی پیرسون

T (سطح معناداری)

R-Square (ضریب تعیین)

Sig

نتیجة آزمون فرضیه

150/0

027/2

023/0

044/0

قبول H1

با توجه به اطلاعات مربوط به فرضیة فرعی 4 که در جدول (5) آورده شده است،‌ به منظور آزمون معنی‌داری فرضیة فوق که ضریب همبستگی آن 150/0 (همبستگی مثبت و مستقیم) است، متغیرهای پژوهش با توجه به سطح اطمینان 95 درصد با استفاده از آمارة آزمون T مورد آزمون قرار گرفته و مقدار آن برابر 027/2 بدست آمده است و چون T محاسبه شده برای متغیر انعطاف‌پذیری تجاری بین 96/1+ و 96/1- قرار نمی‌گیرد و میزان خطا (Sig) کمتر از میزان خطای محاسباتی در قابلیت اطمینان 95% (05/0) می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت انعطاف‌پذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تأثیر معنی‌داری دارد. علاوه بر این با توجه به ضریب تعیین بدست‌‌ آمده، متغیر انعطاف‌پذیری تجاری 3/2 درصد از واریانس متغیر وابسته نوآوری در مدیریت بازار را تبیین می‌کند. یعنی 3/2 درصد تغییرات در نوآوری در مدیریت بازار به انعطاف‌پذیری تجاری بستگی دارد.

ثبت نظر

ارسال